Ostatnia aktualizacja strony: 24.07.2024, 12:02

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg nieograniczony na Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla Obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94”

1.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ  - pełna dokumentacja -   dostępna jest  na stronie www.platformazakupowa.pl pod numerem ID 364113

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z  2019r. poz. 1843 – tekst jednolity z późn. zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”.   

3. Tryb zamówienia –przetarg nieograniczony  zgodnie z art.10 ust. 1, art. 24aa i  art. 39- 46 ww. ustawy Pzp; kategoria – usługi.

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych   przepisy ustawy Kodeks Cywilny
    (Dz. U.z 2018 r., poz. 1025 t.j. - z późn. zm.).    

5. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.     

6.  Ofertę, JEDZ-a oraz dokumenty lub oświadczenia  Wykonawca sporządza i składa w   formie  elektronicznej opatrzone  kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami  siwz  - Tom I IDW.

7.  Złożenie oferty na piśmie lub nośniku danych (np. CD, pendrive) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  JEST NIEDOPUSZCZALNE.       

 

 

Metadane

Data publikacji : 16.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Widurska Wydział Inwestycji Miejskich

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL