Ostatnia aktualizacja strony: 19.04.2024, 14:29

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg nieograniczony na: Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo - historycznej” - etap I

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ  - pełna dokumentacja-   dostępna na stronie www.platformazakupowa.pl pod numerem ID 333010.

2.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z  2019r. poz. 1843– tekst jednolity) zwana dalej „ustawą Pzp”.   

2. Tryb zamówienia –przetarg nieograniczony  zgodnie z art.10 ust. 1, art. 24aa  i z art. 39- 46 Pzp; kategoria – roboty budowlane.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych   przepisy ustawy Kodeks Cywilny ((Dz. U.z 2018 r., poz. 1025 t.j. - z późn. zm.).    

4. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.     

5. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia  Wykonawca składa pisemnie w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” zgodnie z pkt VI., pkt XI. oraz pkt XII. pkt 1 i 2 -  "Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz.

6. Zadanie będzie finansowane i rozliczane zgodnie z umową zawartą pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) oraz Miastem Legnica.

Metadane

Data publikacji : 03.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Violetta Piwońska Wydział Inwestycji Miejskich

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL