Ostatnia aktualizacja strony: 28.09.2023, 15:13

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Wtorek, 29 października 2019

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych wraz z ramkami montażowymi oraz odbiór tablic wycofanych z obiegu - w okresie od 30.12.2019r. do 29.12.2022r.

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ  - pełna dokumentacja- dostępna na stronie www.platformazakupowa.pl pod numerem ID 270296

2.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z  2019r. poz. 1843– tekst jednolity ) zwana dalej „ustawą Pzp”.   

3. Tryb zamówienia –przetarg nieograniczony  zgodnie z art.10 ust. 1 oraz art. 39- 46 Pzp; kategoria – dostawa.

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych   przepisy ustawy Kodeks Cywilny ((Dz. U.z 2018 r., poz. 1025 t.j. - z     późn. zm.).    

5. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.     

6. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia  Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na piśmie  zgodnie z pkt VI., pkt XI. oraz pkt XII. pkt 1 i 2 -  "Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz.

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 29.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Milewska Wydział Inwestycji Miejskich
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL