Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ob/zamowienia-publiczne-w/22940,Zakup-z-dostawa-sprzetu-komputerowego-wraz-zoprogramowaniem-i-urzadzeniami-sieci.html
23.07.2024, 19:23

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami sieciowymi (...)

Pełna nazwa zamówienia:

Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami sieciowymi, w tym:

1.1. Zakup z dostawą sprzętu komputerowego w ramach zadania: „Budowa Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych”

1.2. Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeniami sieciowymi.

1.3. Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Przestrzeń Gminna – Lokalna Wartość”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ  - pełna dokumentacja- dostępna na stronie www.platformazakupowa.pl pod numerem ID 267249

2.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z  2019r. poz. 1843– tekst jednolity ) zwana dalej „ustawą Pzp”.   

3. Tryb zamówienia –przetarg nieograniczony  zgodnie z art.10 ust. 1 oraz art. 39- 46 Pzp; kategoria – dostawa.

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych   przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U.z 2018 r., poz. 1025 t.j. -z późn. zm.).    

5. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.     

6. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia  Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na piśmie  zgodnie z pkt VI., pkt XI. oraz pkt XII. pkt 1 i 2 -  "Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz.

Metadane

Data publikacji : 21.10.2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Milewska Wydział Inwestycji Miejskich

Opcje strony