Ostatnia aktualizacja strony: 28.09.2023, 15:13

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Piątek, 11 października 2019

„Zakup energii elektrycznej dla jednostek Gminy Legnica”

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ  - pełna dokumentacja- dostępna na stronie www.platformazakupowa.pl pod numerem ID 264222.

2.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z  2018r. poz. 1986– tekst jednolity z pózn. zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”.   

3. Tryb zamówienia –przetarg nieograniczony  zgodnie z art.10 ust. 1, art. 24aa  i z art. 39- 46 Pzp; kategoria – dostawy.

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych   przepisy ustawy Kodeks Cywilny ((Dz. U.z 2018 r., poz. 1025 t.j. - z późn. zm.).    

5. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.     

6. Ofertę, JEDZ-a oraz dokumenty lub oświadczenia  Wykonawca sporządza i składa w   w formie  elektronicznej opatrzone  kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z pkt VII. i pkt XI  "Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz.

7.  Złożenie oferty na piśmie lub nośniku danych (np. CD, pendrive) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  JEST NIEDOPUSZCZALNE.       

Metadane

Data publikacji : 11.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Widurska Wydział Inwestycji Miejskich
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL