Ostatnia aktualizacja strony: 23.07.2024, 15:10

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg nieograniczony na realizaccje zadania pn. „Likwidacja dzikich wysypisk-rekultywacja gruntów należących do Gminy Legnica”.

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ  - pełna dokumentacja-   dostępna na stronie www.platformazakupowa.pl pod numerem ID 239249

2.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z  2018r. poz. 1986– tekst jednolity z pózn. zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”.   

2. Tryb zamówienia –przetarg nieograniczony  zgodnie z art.10 ust. 1 i z art. 39- 46 Pzp; kategoria – usługi.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych   przepisy ustawy Kodeks Cywilny ((Dz. U.z 2018 r., poz. 1025 t.j. - z późn. zm.).    

4. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.     

5. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia  Wykonawca składa pisemnie w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” zgodnie z pkt VI., pkt XI. oraz pkt XII. pkt 1 i 2 -  "Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz.

Metadane

Data publikacji : 09.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Milewska Wydział Inwestycji Miejskich

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL