Ostatnia aktualizacja strony: 23.07.2024, 15:10

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wybór Wykonawcy etapu II i III – adaptacji na potrzeby ZPS segment A , część segmentu B i łącznika do segmentu D” w ramach zadania inwestycyjnego – „Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy”.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ  - pełna dokumentacja- dostepna na stronie www.platformazakupowa.pl pod numerem ID 201216.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z  2018r. poz. 1986– tekst jednolity z pózn. zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”. 

2. Tryb zamówienia –przetarg nieograniczony  zgodnie z art.10 ust. 1, art 24aa  i z art. 39- 46 Pzp; kategoria – roboty budowlane.  

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych   przepisy ustawy Kodeks Cywilny ((Dz. U.z 2018 r., poz. 1025 t.j. - z późn. zm.) i Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz.U. 2018 poz.1202 z późn. zm.). 

 4. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.   

5. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia  Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na piśmie  zgodnie z pkt VI, pkt XI. ppkt 12 i 13 oraz pkt XII pkt 1 i 2 -  "Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz.

Metadane

Data publikacji : 22.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Milewska Wydział Inwestycji Miejskich

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL