Ostatnia aktualizacja strony: 23.07.2024, 15:10

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wybór Wykonawcy zadania: „Przebudowa dźwigu osobowego wraz z przebudową szybu windowego w budynku Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8”

1.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia siwz - komplet dostępna na stronie  www.platformazakupowa.pl pod numerem  ID 197167

  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z  2018r. poz. 1986– tekst jednolity z pózn. zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”. Tryb zamówienia –przetarg nieograniczony  zgodnie z art.10 ust. 1 i z art. 39- 46 Pzp; kategoria – roboty budowlane. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwanądalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych   przepisy ustawy Kodeks Cywilny ((Dz. U.z 2018 r., poz. 1025 t.j. - z późn. zm.) i Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz.U. 2018 poz.1202 z późn. zm.). 

4. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

5. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia  Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na piśmie  zgodnie z pkt VIA i XI. "Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz.

6. Zgodnie z art. art. 36a ust 2 pkt 1)ustawy Pzp Zamawiający  zastrzega, aby kluczową część zamówienia:             

tj.           

 - demontaż windy o nr fab. A15432 i montażnowej windy           

 - wymiana kabiny w windzie hydraulicznej o nr fab. 13745/1997               

  - układ sterowniczy na dwie windy   

Wykonawca wykonał osobiście. 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Milewska Wydział Inwestycji Miejskich

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL