Ostatnia aktualizacja strony: 23.07.2024, 15:10

Zamówienia publiczne w toku

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie terenów zieleni parkowej.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - komplet, dostępna na stronie  www.platformazakupowa.pl/um_legnica/aukcje   pod nr ID 195098.

  Ofertę należy złożyć w formie  elektronicznej opatrzoną  kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

   zgodnie z instrukcją załączoną pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view    -  ”Instrukcja dla Wykonawców”      

          Ofertę należy złożyć w oryginale.

 Złożenie oferty na piśmie lub nośniku danych (np. CD, pendrive) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  JEST NIEDOPUSZCZALNE.       

    Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu FORMULARZA OFERTY i JEDZ-a opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający przypomina, że OFERTĘ "Formularz oferty" i JEDZ Wykonawca sporządzić  musi, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym  przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania tego rodzaju podpisu - art 10a ust. 5 ustawy Pzp.

Metadane

Data publikacji : 05.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Milewska Wydział Inwestycji Miejskich

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL