Ostatnia aktualizacja strony: 20.06.2024, 12:11

Wybory samorządowe 2018

Wybory samorządowe 2018

Kalendarz wybranych czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu

w dniu 21 września 2018 r. (piątek) upływa termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych urzędnikom wyborczym, za pośrednictwem urzędu miasta, kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych;

Zgłoszenie do OKW ds. przeprowadzenia wyborów - link

Zgłoszenie do OKW ds. ustalenia wyników głosowania - link

w dniu 6 października 2018 (sobota) upływa termin rozplakatowania obwieszczeń:

  1. terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
  2. gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego – wniosek

w dniu 8 października (poniedziałek) upływa termin zgłaszania w następujących formach:

  • USTNIEw pok. nr 7 Urzędu Miasta Legnica, w budynku Akademii Rycerskiej, ul. Chojnowska 2, w godzinach pracy Urzędu,
  • TELEFONICZNIE76 72 12 271,
  • PISEMNIEna adres Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8,
  • TELEFAKSEM76 72 – 12 – 394,
  • ELEKTRONICZNIEna adres so@legnica.eu

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona) wyborcy, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który należy wysłać pakiet korespondencyjny. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie aktualnego orzeczenia właściwego orkanu o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Do zgłoszenia zamiaru głosowania drogą korespondencyjną wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

w dniu 12 października 2018 r. (piątek) upływa termin na składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w pok. nr 7 Urzędu Miasta Legnica, w budynku Akademii Rycerskiej, w godzinach pracy Urzędu;

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia właściwego organu o stopniu niepełnosprawności, pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem oraz stosowne oświadczenie.

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - link

Oświadczenie przyjmującego pełnomocnictwo do głosowania - link

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania a także mężowie zaufania jak również kandydaci w danych wyborach. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od jednej osoby. Pełnomocnictwo można przyjąć od dwóch osób jeżeli jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

Wyborcy zameldowani na pobyt stały oraz wpisani decyzją do stałego rejestru wyborców w Legnicy będą z urzędu ujęci w spisach wyborców i będą mogli głosować w miejscu stałego zamieszkania.

Natomiast wyborcy zamieszkujący stale w Legnicy, lecz nieposiadający zameldowania na pobyt stały mogą złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legnicy (Budynek Akademii Rycerskiej, ul. Chojnowska 2, pokój nr 6):

  1. do dnia 19.10.2018 r. wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców. Wówczas osoby, które uzyskają pozytywną decyzję w tej sprawie, będą każdorazowo z urzędu wpisywane do spisu wyborców,
  2. do dnia 16.10.2018 r. wniosek o jednorazowe dopisanie do spisów wyborców, pod warunkiem stałego zamieszkiwania lub stałego przebywania na terenie miasta Legnicy,
  3. do dnia 16.10.2018 r. wniosek wyborcy niepełnosprawnego o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania (dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych), jednakże tylko w obrębie tego samego okręgu wyborczego, właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania wyborcy w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Legnicy (Budynek Akademii Rycerskiej, ul. Chojnowska 2, pokój nr 6).

UWAGA: W wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 21.10.2018 r. nie będą mogły głosować w Legnicy osoby zamieszkałe jedynie czasowo np. studenci. Również stali mieszkańcy Legnicy, którzy w dniu wyborów będą przebywali poza Legnicą np. w sanatorium nie będą mogli głosować w miejscu czasowego pobytu. W wyborach samorządowych nie wydaje się zaświadczeń o prawie do głosowania.

 

21 październikaWYBORY

4 listopadaWYBORY (ew. II tura)

 

Metadane

Data publikacji : 07.02.2018
Data modyfikacji : 11.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Żuchowski Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Mokwiński Wydział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Sosnowska

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL