Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/wybory-lawnikow/31106,Wybory-lawnikow.html
2023-06-06, 16:16
Piątek, 26 maja 2023

Wybory ławników

INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2024-2027

 

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy, Rada Miejska Legnicy wybierze:

17 ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

48 ławników do Sądu Rejonowego w Legnicy, w tym 32 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

KRYTERIA NABORU:

 

  1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

  1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia  dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt. od 1 do 4 nie mogą być opatrzone datą wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty nie mogą być opatrzone datą wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

 

Druki kart zgłoszenia kandydata na ławnika dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8 - w kancelarii Urzędu oraz w Biurze Rady p.223, jak również w BI P/Wybory ławników/  /Komunikaty Przewodniczącego Rady/.

 

Kartę zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Biuro Rady w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój 224, do 30 czerwca 2023 r.

 

Informacje pod nr  tel. 076 72 12 130, 76 72 12 132, 76 72 12 135.

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data wytworzenia : 26.05.2023
Data publikacji : 26.05.2023
Data modyfikacji : 26.05.2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jolanta Chrzanowska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Turko Wydział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Chrzanowska