Ostatnia aktualizacja strony: 14.06.2024, 14:38

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe


Na skróty:


Prezydent Miasta
Maciej Kupaj

pokój nr 201 (II piętro)
tel. 76 721 21 00, 76 721 21 01
e-mail:mkupaj@legnica.eu
https://prezydent.legnica.eu

Maciej Kupaj
 • koordynuje i nadzoruje całość spraw związanych z zarządzaniem miastem i funkcjonowaniem wszystkich podległych mu służb

Prowadzi bezpośredni nadzór nad:


Biuro Prezydenta Miasta

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: pm@legnica.eu

DYREKTOR

Ewa Pietrakowska - Dziedzic 

Kontakt:


Biuro Prawne

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: bp@legnica.eu

KOORDYNATOR BIURA

Mirosław Zagrobelny

Kontakt:


Wydział Rozwoju Miasta

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: rm@legnica.eu

DYREKTOR

Paweł Rudkowski 

Kontakt:


Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Urząd Miasta Legnicy,
al. Rzeczypospolitej 3
II piętro, pokój 11,12,13,
e-mail: zkoc@legnica.eu

DYREKTOR

Sławomir Masojć
al. Rzeczypospolitej 3
II piętro, pokój 12a
tel. 76 72 21 390
e-mail: smasojc@legnica.eu

Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy

Grzegorz Jeziorowski
ul. Witelona 2
telefon: 76 72 21 392; 76 86 22 021
e-mail: gjeziorowski@legnica.eu

Całodobowa służba dyżurna pełniona w systemie zmianowym (2x12h)

telefon: 76 72 21 392; 76 86 22 021
fax 76 72 21 393
tel. kom +48 604 664 549
Skype: pczkd11.
e-mail: m.legnica@czkw.wroc.pl

Kontakt:


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: zwroblewski@legnica.eu

Kontakt:


Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Inspektor Ochrony Danych

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: rlipiec@legnica.eu
e-mail: iod@legnica.eu

Kontakt:


Audytor Wewnętrzny

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: tmajcherek@legnica.eu

Kontakt:


Rzecznik Prasowy

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: rzecznikprasowy@legnica.eu

Kontakt:


I Zastępca Prezydenta
Aleksandra Krzeszewska

pokój nr 205 (II piętro)
tel. 76 721 21 05
e-mail: akrzeszewska@legnica.eu

Aleksandra Krzeszewska

Pod bezpośrednim nadzorem I Zastępcy Prezydenta Miasta pozostają sprawy:

 1. oświaty i kultury;
 2. sportu i rekreacji;
 3. koordynacji działań na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 4. zdrowia i opieki społecznej;
 5. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 6. koordynacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym koordynacji działań dotyczących pożytku publicznego;
 8. współpracy z organizacjami politycznymi, społecznymi, wyznaniowymi, mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz uczelniami wyższymi;
 9. zarządzania budżetem obywatelskim.

Prowadzi bezpośredni nadzór nad:


Wydział Aktywności Lokalnej i Promocji Miasta

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: alp@legnica.eu

DYREKTOR

 

Kontakt:


Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 7
e-mail: oks@legnica.eu

DYREKTOR

Halina Gawin - Majewska

Kontakt:

Prowadzi nadzór nad:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: zs@legnica.eu

DYREKTOR

Grzegorz Żądło

Kontakt:

Prowadzi nadzór nad:

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Zielona 13 of.
e-mail: mzo@legnica.eu

PRZEWODNICZĄCA ZESPOŁU

Urszula Ganske

Kontakt:


Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: rzecznik@legnica.eu

Drodzy Konsumenci!,

Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i Powiatu Legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym, (w sprawach nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), w sporach z przedsiębiorcą – sprzedawcą, producentem, dystrybutorem.

Miejski Rzecznik Konsumentów udziela bezpłatnych porad oraz informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów.
Poradnictwo obejmuje sprawy dotyczące:

 • kupna - sprzedaży w sklepie
 • kupna - sprzedaży na odległość, (wysyłkowo, za pośrednictwem Internetu) oraz poza sklepem (np. na pokazach, w domach klienta);
 • telefonii stacjonarnej i komórkowej;
 • telewizji kablowej, cyfrowej, satelitarnej;
 • usług kurierskich;
 • usług pocztowych;
 • kredytów konsumenckich;
 • usług turystycznych;
 • usług budowlanych;
 • dostawy energii elektrycznej, ciepła, wody;
 • umów o dzieło (np. wykonanie mebli, naprawa samochodów, sprzętu)

W przypadku podejrzenia naruszenia praw konsumentów Rzecznik może podjąć interwencję w indywidualnej sprawie konsumenckiej, dążąc do polubownego zakończenia sporu. Rzecznik może również wytaczać powództwa na rzecz konsumentów lub wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach ochrony interesów konsumentów. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów nie zajmuje się sprawami, w której stroną jest Gmina Legnica, a także Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Zarząd Dróg Miejskich oraz Wspólnoty Mieszkaniowe i Spółdzielnie Mieszkaniowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki budżetowe oraz spółki, w których Gmina Miasto Legnica posiada udziały lub akcje. Nie jest  również właściwy w sprawach egzekucji prowadzonych przez Komorników Sądowych. Wykluczenia stosuję się odpowiednio do Powiatu Legnickiego.


Z pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Legnicy może skorzystać każdy konsument będący mieszkańcem Legnicy i Powiatu Legnickiego w następujący sposób:

 • telefonicznie lub osobiście, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej pod numerem telefonu 76 72 12 138
  • we wtorki 11:30 - 14:00
  • w środy 11:30 - 14:00
  • w czwartki 11:30 - 14:00
 • pocztą elektroniczną: rzecznik@legnica.eu.

Rzecznik udziela porad również przedsiębiorcom z zakresu prawa konsumenckiego, informując ich o obowiązkach wynikających z aktualnych regulacji prawnych.

Zapraszam
Miejski Rzecznik Konsumentów w Legnicy

Kontakt:


II Zastępca prezydenta
Jacek Baszczyk

pokój nr 208 (II piętro)
tel. 76 721 21 02
e-mail: jbaszczyk@legnica.eu

 

Pod bezpośrednim nadzorem II Zastępcy Prezydenta Miasta pozostają sprawy:

 1. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
 2. ochrony środowiska i gospodarowania odpadami,
 3. zarządu nad drogami miejskimi, wojewódzkimi i krajowymi,
 4. związane z robotami publicznymi, których organizatorem jest gmina,
 5. służby geodezyjnej i kartograficznej,
 6. planowania przestrzennego,

Prowadzi bezpośredni nadzór nad:


Wydział Infrastruktury Komunalnej

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: ik@legnica.eu

DYREKTOR

Bożena Czerwińska

Kontakt:

Prowadzi nadzór nad:

Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: gos@legnica.eu

DYREKTOR

Przemysław Rogowski

Kontakt:Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: gn@legnica.eu

DYREKTOR

Urszula Nowakowska

 

Kontakt:


Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: rd@legnica.eu

DYREKTOR

Tomasz Pereta

Kontakt:


Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: pab@legnica.eu

DYREKTOR

Jadwiga Łopusiewicz

Kontakt:


Wydział Inwestycji Miejskich

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 7
e-mail: im@legnica.eu

DYREKTOR

Irena Rewera

Kontakt:


Wydział Geodezji i Kartografii

Urząd Miasta Legnicy,
ul. T. Kościuszki 38
e-mail: gk@legnica.eu

DYREKTOR

Jarosław Kudryk

Kontakt:


Pełnomocnik ds. Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Legnicy (SIP)

Urząd Miasta Legnicy,
ul. Mickiewicza 2 (III piętro)
e-mail: ajanicki@legnica.eu

Kontakt:


Sekretarz Miasta
Marek Białowąs

pokój nr 205 (II piętro),
tel. 76 721 21 05
e-mail: mbialowas@legnica.eu
interesantów przyjmuje we wtorki w godz. od 13:00 do 16:00.

  Marek Białowąs

Prowadzi bezpośredni nadzór nad:


Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: ok@legnica.eu

DYREKTOR

Mirosława Myrna - Kudryk

Wydział realizuje zadania w zakresie:
 • organizacji pracy oraz prawnego i praworządnego funkcjonowania Urzędu,
 • nadzoru i koordynowania sposobu załatwiania skarg i wniosków obywateli,
 • kontroli wewnętrznej w stosunku do wydziałów i kontroli samorządowych jednostek organizacyjnych,
 • organizacji przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów,
Kontakt:


Biuro Rady Miejskiej

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: br@legnica.eu

DYREKTOR

Katarzyna Sosnowska

Informacje dodatkowe:
 • dyżury Przewodniczącego Rady i jego zastępców: poniedziałki od 12:00 do 14:00 (oprócz dni sesyjnych);
 • dyżury radnych: wtorki od 14:00 do 16:00; piątki od 12:00 do 14:00;
 • możliwość zapoznania się z uchwałami Rady Miejskiej;
 • pokój nr 226 (II piętro) – w ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 10:00 – rozpoczynają się sesje Rady Miejskiej, w których mogą uczestniczyć mieszkańcy i zainteresowane osoby;
Kontakt:


Urząd Stanu Cywilnego

e-mail: usc@legnica.eu
Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 2

Kierownik USC

Albert Kozakowski

Kontakt:


Wydział Spraw Obywatelskich

e-mail: so@legnica.eu
ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska)

DYREKTOR

Dorota Labben - Leszczyńska

Kontakt:

Poniżej możemy sprawdzić na jakim etapie są nasze dokumenty:

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: ag@legnica.eu

DYREKTOR

Małgorzata Maziarz

Informacje dodatkowe:
 • Kancelaria Urzędu Miasta, fax 76 721 21 15: udzielanie informacji interesantom, przyjmowanie wszelkich podań, pism i wniosków, wydawanie poczty awizowanej za pośrednictwem gońców Urzędu Miasta Legnicy;
 • zaopatrzenie;
 • remonty bieżące i kapitalne, konserwacje, naprawy, umowy, serwisowe;
 • bhp i ppoż., sprawy socjalne, ubezpieczenia, utrzymanie czystości;
 • Archiwum II - ul. Szkolna 7 - Archiwum zbiorcze zlikwidowanych jednostek organizacyjnych gminy (dot. zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Legnicy oraz zlikwidowanych placówek oświatowych w Legnicy): sporządzanie i wydawanie zainteresowanym zaświadczeń związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem na podstawie posiadanych akt z w/w placówek.
Kontakt:


Wydział Informatyki

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: it@legnica.eu

DYREKTOR

Anna Komorek

Wydział realizuje zadania w zakresie:
 • utrzymania ciągłości pracy i rozwój infrastruktury teleinformatycznej sieci, systemów i aplikacji administrowanych przez wydział, w tym nadzorowanie systemów administrowanych centralnie;
 • prowadzenia projektów z obszaru informatyzacji urzędu i gminy;
 • utrzymania, rozwoju i administrowania lokalnymi i miejską siecią teleinformatyczną LEGMAN;
 • planowania, wdrażania i koordynowania rozwiązań z obszaru budowania społeczeństwa informacyjnego i nowoczesnego miasta;
 • wdrażania, wspierania, koordynowania i rozwoju systemów oraz rozwiązań teleinformatycznych i projektów IT na poziomie miejskim, regionalnym, krajowym;
 • dbania o bezpieczeństwo informacji i przestrzegania zasad Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu i ZSZ, w obszarze IT oraz upowszechniania tych zasad wśród użytkowników sieci i systemów komputerowych Urzędu
Kontakt:


Skarbnik Miasta

pokój nr 116 (I piętro)
tel. 76 721 22 00

Prowadzi bezpośredni nadzór nad:

Wydział Finansowy

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: fn@legnica.eu

ZASTĘPCA SKARBNIKA - GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Grażyna Pinkowicz

Kontakt:


Metadane

Data publikacji : 21.01.2021
Data modyfikacji : 11.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Turko Wydział Informatyki
Osoba udostępniająca informację:
Anna Turko Wydział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Anna Turko

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL