Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/urzad-miasta/dane-teleadresowe/1243,Dane-teleadresowe.html
2023-05-28, 22:46

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Dane teleadresowe


Na skróty:


Prezydent Miasta
Tadeusz Krzakowski

pokój nr 201 (II piętro)
tel. 76 721 21 00, 76 721 21 01
e-mail: tkrzakowski@legnica.eu
www.prezydent.legnica.eu

Tadeusz Krzakowski

Prowadzi bezpośredni nadzór nad:


Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: pm@legnica.eu

DYREKTOR
Ewa Pietrakowska

Kontakt:


Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: pr@legnica.eu

DYREKTOR
Ewa Szczecińska - Zielińska

Kontakt:


Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: bp@legnica.eu

KOORDYNATOR BIURA
Mirosław Zagrobelny

Kontakt:


Urząd Miasta Legnicy,
al. Rzeczypospolitej 3
II piętro, pokój 11,12,13,
e-mail: zkoc@legnica.eu

DYREKTOR
Sławomir Masojć

al. Rzeczypospolitej 3
II piętro, pokój 12a
tel. 76 72 21 390
e-mail: smasojc@legnica.eu

Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy
Kazimierz Mierzwa

ul. Witelona 2
telefon: 76 72 21 392; 76 86 22 021
e-mail: kmierzwa@legnica.eu
 

Całodobowa służba dyżurna pełniona w systemie zmianowym (2x12h).

telefon: 76 72 21 392; 76 86 22 021
fax 76 72 21 393
tel. kom +48 604 664 549
Skype: pczkd11.
e-mail: m.legnica@czkw.wroc.pl

Kontakt:


Sprawy załatwiane w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej:

Organizowanie imprez masowych

inne informacje...


Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: zwroblewski@legnica.eu

Kontakt:


Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: rlipiec@legnica.eu
e-mail: iod@legnica.eu

Kontakt:


Urząd Miasta Legnicy,
ul. Mickiewicza 2 (III piętro)
e-mail: ajanicki@legnica.eu

Kontakt:


Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: tmajcherek@legnica.eu

Kontakt:


Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: rzecznik@legnica.eu

Drodzy Konsumenci!,

Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i Powiatu Legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym, (w sprawach nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), w sporach z przedsiębiorcą – sprzedawcą, producentem, dystrybutorem.

Miejski Rzecznik Konsumentów udziela bezpłatnych porad oraz informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów.
Poradnictwo obejmuje sprawy dotyczące:
 • kupna - sprzedaży w sklepie
 • kupna - sprzedaży na odległość, (wysyłkowo, za pośrednictwem Internetu) oraz poza sklepem (np. na pokazach, w domach klienta);
 • telefonii stacjonarnej i komórkowej;
 • telewizji kablowej, cyfrowej, satelitarnej;
 • usług kurierskich;
 • usług pocztowych;
 • kredytów konsumenckich;
 • ubezpieczeń;
 • usług turystycznych;
 • usług budowlanych;
 • dostawy energii elektrycznej, ciepła, wody;
 • umów o dzieło (np. wykonanie mebli, naprawa samochodów, sprzętu)
W przypadku podejrzenia naruszenia praw konsumentów Rzecznik może podjąć interwencję w indywidualnej sprawie konsumenckiej, dążąc do polubownego zakończenia sporu. Rzecznik może również wytaczać powództwa na rzecz konsumentów lub wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach ochrony interesów konsumentów. Miejski Rzecznik Konsumentów nie może natomiast zająć się sprawami, w których stroną jest Gmina Legnica, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Zarząd Dróg Miejskich, Wspólnoty Mieszkaniowe i Spółdzielnie Mieszkaniowe. Nie jest również właściwy w sprawach egzekucji prowadzonych przez Komorników Sądowych.

Z pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Legnicy może skorzystać każdy konsument będący mieszkańcem Legnicy i Powiatu Legnickiego w następujący sposób:
 • osobiście, po wcześniejszym umówieniu, w pokoju nr 18 Urząd Miasta, pl. Słowiański 8
  • we wtorki 12:00-16:00
  • w środy 12:00-15:30
  • w czwartki 12:00- 15:30
 • telefonicznie
  • we wtorki 12:00-16:00
  • w środy 12:00-15:30
  • w czwartki 12:00- 15:30
 • pocztą elektroniczną: rzecznik@legnica.eu.
Rzecznik udziela porad również przedsiębiorcom z zakresu prawa konsumenckiego, informując ich o obowiązkach wynikających z aktualnych regulacji prawnych.

Zapraszam
Miejski Rzecznik Konsumentów w Legnicy

Kontakt:Zastępcy prezydenta przyjmują mieszkańców w sprawach indywidualnych we wtorki w godz. od 13.00 do 16.00 (po wcześniejszym umówieniu).


Zastępca prezydenta
Jadwiga Zienkiewicz

pokój nr 205 (II piętro)
tel. 76 721 21 05
e-mail: jzienkiewicz@legnica.eu

Jadwiga Zienkiewicz

Pod bezpośrednim nadzorem Zastępcy Prezydenta Miasta pozostają sprawy:

 1. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
 2. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa,
 3. zarządu nad drogami miejskimi, wojewódzkimi i krajowymi,
 4. rozwoju gospodarki miejskiej,
 5. związane z udziałem gminy w spółkach prawa handlowego,
 6. związane z robotami publicznymi, których organizatorem jest gmina,

Prowadzi bezpośredni nadzór nad:


Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: ik@legnica.eu

DYREKTOR
Ludmiła Kubicka-Sopel

Kontakt:


Prowadzi nadzór nad:


Sprawy załatwiane w Wydziale Infrastruktury Komunalnej:

Komunikacja i transport - Wydział Infrastruktury Komunalnej

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: gos@legnica.eu

DYREKTOR
Przemysław Rogowski

Kontakt:

 


Sprawy załatwiane w Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami

 


Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: rm@legnica.eu

DYREKTOR
Zofia Chamielec

Kontakt:


Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: tpereta@legnica.eu

Kontakt:


Sprawy załatwiane w Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym

Komunikacja i transport - Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym

Zastępca prezydenta
Krzysztof Duszkiewicz

pokój nr 208 (II piętro)
tel. 76 721 21 02
e-mail:kduszkiewicz@legnica.eu

Krzysztof Duszkiewicz

Pod bezpośrednim nadzorem Zastępcy Prezydenta Miasta pozostają sprawy:

 1. oświaty,
 2. kultury,
 3. sportu i rekreacji,
 4. koordynacji działań na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 5. opieki społecznej,
 6. zdrowia,
 7. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 8. koordynacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 9. organizacji Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 10. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym koordynacji działań dotyczących pożytku publicznego, i mniejszościami narodowymi.

Prowadzi bezpośredni nadzór nad:Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: zs@legnica.eu

DYREKTOR
Leszek Śliwak

Kontakt:


Prowadzi nadzór nad:


Sprawy załatwiane w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych:

Sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych, sprawy społeczne

inne informacje...


ul. Zielona 13 of.
e-mail: mzo@legnica.eu

PRZEWODNICZĄCA ZESPOŁU
Urszula Ganske

Kontakt:


Sprawy załatwiane w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

Orzecznictwo o niepełnosprawności

Sekretarz Miasta
Marek Białowąs

pokój nr 205 (II piętro),
tel. 76 721 21 05
e-mail: mbialowas@legnica.eu
interesantów przyjmuje we wtorki w godz. od 13:00 do 16:00.

  Marek Białowąs

Prowadzi bezpośredni nadzór nad:


Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: ag@legnica.eu

DYREKTOR
Zygmunt Podlaski

 • Kancelaria Urzędu Miasta, fax 76 721 21 15: udzielanie informacji interesantom, przyjmowanie wszelkich podań, pism i wniosków, wydawanie poczty awizowanej za pośrednictwem gońców Urzędu Miasta Legnicy;
 • zaopatrzenie;
 • remonty bieżące i kapitalne, konserwacje, naprawy, umowy, serwisowe;
 • bhp i ppoż., sprawy socjalne, ubezpieczenia, utrzymanie czystości;
 • Archiwum II - ul. Szkolna 7 - Archiwum zbiorcze zlikwidowanych jednostek organizacyjnych gminy (dot. zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Legnicy oraz zlikwidowanych placówek oświatowych w Legnicy): sporządzanie i wydawanie zainteresowanym zaświadczeń związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem na podstawie posiadanych akt z w/w placówek.

Kontakt:


e-mail: so@legnica.eu
ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska)


Kontakt:


Sprawy załatwiane w Wydziale Spraw Obywatelskich:

Ewidencja ludności, rejestr wyborców

Sprawy meldunkowe

Działalność gospodarcza

Prawo Jazdy

Rejestracja Pojazdów
 

Poniżej możemy sprawdzić na jakim etapie są nasze dokumenty:


Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: ok@legnica.eu

DYREKTOR
Wojciech Kondusza
Koordynator Gminny ds. romskich


Wydział realizuje zadania w zakresie:
 • organizacji pracy oraz prawnego i praworządnego funkcjonowania Urzędu,
 • nadzoru i koordynowania sposobu załatwiania skarg i wniosków obywateli,
 • kontroli wewnętrznej w stosunku do wydziałów i kontroli samorządowych jednostek organizacyjnych,
 • organizacji przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów,
 • koordynacji realizacji zadań "Programu pomocy na rzecz społeczności romskiej w Polsce".

Kontakt:


e-mail: usc@legnica.eu
Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 2


Kontakt:


Terminarz Ślubów

Pokaż


Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: br@legnica.eu

DYREKTOR
Wiesława Kowalczyk

 • dyżury Przewodniczącego Rady i jego zastępców: poniedziałki od 12:00 do 14:00 (oprócz dni sesyjnych);
 • dyżury radnych: wtorki od 13:00 do 16:00; piątki od 10:00 do 14:00;
 • możliwość zapoznania się z uchwałami Rady Miejskiej;
 • pokój nr 226 (II piętro) – w ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 10:00 – rozpoczynają się sesje Rady Miejskiej, w których mogą uczestniczyć mieszkańcy i zainteresowane osoby;

Kontakt:


Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: it@legnica.eu

DYREKTOR
Anna Komorek


Wydział realizuje zadania w zakresie:
 • utrzymania ciągłości pracy i rozwój infrastruktury teleinformatycznej sieci, systemów i aplikacji administrowanych przez wydział, w tym nadzorowanie systemów administrowanych centralnie;
 • prowadzenia projektów z obszaru informatyzacji urzędu i gminy;
 • utrzymania, rozwoju i administrowania lokalnymi i miejską siecią teleinformatyczną LEGMAN;
 • planowania, wdrażania i koordynowania rozwiązań z obszaru budowania społeczeństwa informacyjnego i nowoczesnego miasta;
 • wdrażania, wspierania, koordynowania i rozwoju systemów oraz rozwiązań teleinformatycznych i projektów IT na poziomie miejskim, regionalnym, krajowym;
 • dbania o bezpieczeństwo informacji i przestrzegania zasad Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu i ZSZ, w obszarze IT oraz upowszechniania tych zasad wśród użytkowników sieci i systemów komputerowych Urzędu

Kontakt:Skarbnik Miasta
Grażyna Nikodem

pokój nr 116 (I piętro)
tel. 76 721 22 00

Grażyna Nikodem

Prowadzi bezpośredni nadzór nad:


Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: fn@legnica.eu

ZASTĘPCA SKARBNIKA - GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU
Grażyna Pinkowicz

Kontakt:


Sprawy załatwiane w Wydziale Finansowym:

Podatki i deklaracje

Pełnomocnik ds. inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami
Ryszard Białek

pokój nr 208 (II piętro)
tel. 76 721 21 02
e-mail: rbialek@legnica.eu

Ryszard Białek

Pod bezpośrednim nadzorem Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami pozostają sprawy:

 1. planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury i budownictwa,
 2. koordynacji działalności inwestycyjnej,
 3. geodezji i mienia,
 4. obrotu nieruchomościami,
 5. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
 6. ochrony zabytków,
 7. związane z zamówieniami publicznymi,

Prowadzi bezpośredni nadzór nad:


Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: pab@legnica.eu

DYREKTOR
Jadwiga Łopusiewicz

Kontakt:


Sprawy załatwiane w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa:

Sprawy Budowlane

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 7
e-mail: im@legnica.eu

DYREKTOR
Grażyna Litwin

Kontakt:


Sprawy załatwiane w Wydziale Inwestycji Miejskich

Inicjatywy lokalne

Urząd Miasta Legnicy,
ul. T. Kościuszki 38
e-mail: gk@legnica.eu

DYREKTOR
Jarosław Kudryk

Kontakt:


Sprawy załatwiane w Wydziale Geodezji i Kartografii

Sprawy Geodezyjne

Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: gn@legnica.eu

DYREKTOR
Urszula Nowakowska

Kontakt:


Sprawy załatwiane w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami


Urząd Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8
e-mail: mtyzenhauz@legnica.eu

Kontakt:

Metadane

Data publikacji : 14.04.2014
Data modyfikacji : 07.06.2018
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Żuchowski
Osoba udostępniająca informację:
Anna Turko Wydział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Anna Turko