Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2024, 14:32

Ogłoszenia zwykłe

wrocławska 227

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 227.

Przedmiotem oferty przetargowej jest oddanie w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Wrocławskiej nr 227 o powierzchni łącz ...Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 227.

Przedmiotem oferty przetargowej jest oddanie w najem lokalu użytkowego położonego przy ul. Wrocławskiej nr 227 o powierzchni łącznej 51,56 m2 bez określonej branży
Pisemna oferta powinna zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna.
2. Datę sporządzenia oferty.
3. Propozycję zagospodarowania lokalu, w tym m.in. określenie branży, zakresu prac remontowo-adaptacyjnych, wystroju.
4. Przewidywane, szacunkowe nakłady związane z remontem i zagospodarowaniem lokalu.
5. Oferowaną miesięczną stawkę czynszu (netto).
6. Okres trwania remontu, określenie stawki czynszu na czas trwania remontu.
7. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z projektem umowy i stanem technicznym lokalu.
8. Oświadczenie o zobowiązaniu się do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie remontu lokalu bez możliwości zwrotu poniesionych nakładów.
9. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
10. Ksero dowodu wpłaty wadium.
Lokal udostępniony będzie do oglądania 4.03.2004 r. w godz. od 12.00 do 13.00.
Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w wysokości 500,00 zł na nw. konto Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy: BZWBK S.A. I/O Legnica 35109020660000000542000052
Pisemne oferty z dopiskiem dot."Wrocławska 227" zainteresowani powinni składać w Urzędzie Miasta Legnicy, pok. 208, II p., do dnia 11.03.2004 r. do godz.830.
Otwarcie przetargu nastąpi 11.03.2004 r. o godz. 900 w siedzibie organizatora, Plac Słowiański 7 sala nr 9. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Plac Słowiański 8, tel. 72-12-310 oraz Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej – Dział Eksploatacji , ul. Zielona 7, tel. 72-38-223.
Jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy najmu, traci prawo do przedmiotu przetargu i wpłaconego wadium. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.
Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Data wywieszenia : 2004 - 02 - 11

Metadane

Data publikacji : 12.02.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
admin

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL