Ostatnia aktualizacja strony: 23.09.2022, 11:57

Ogłoszenia zwykłe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Legnicy o konkursie na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania i rewitalizacji placu Słowiańskiego w Legnicy”

Legnica, dnia 7 października 2015 r.

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA  MIASTA  LEGNICY
O  KONKURSIE  NA
„Opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania
i rewitalizacji placu Słowiańskiego w Legnicy”

 ●    Organizator Konkursu – Zamawiający:

Miasto Legnica, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, województwo dolnośląskie, NIP 691 00 11 742, REGON 390647251, tel. kancelaria 76 72-12-199, fax.76 72-12-115, e-mail: kancelaria@legnica.eu, strona www.portal.legnica.eu http://um.bip.legnica.eu/


 ●    Forma oraz podstawa prawna konkursu:

Konkurs jest organizowany w formie konkursu urbanistyczno – architektonicznego, otwartego, dwuetapowego, w którym Uczestnicy Konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Konkurs zostanie przeprowadzony poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami).
W I etapie konkursu – studialnym, Sąd Konkursowy wybierze maksymalnie 6 prac konkursowych, spełniających wymagania Regulaminu Konkursu, których autorzy zostaną zaproszeni do II etapu konkursu.
W II etapie konkursu – szczegółowym, zawierającym koncepcję funkcjonalno – przestrzenną z założeniami techniczno – ekonomicznymi, uczestnikom konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne.


 ●    Przedmiot konkursu:

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie studialnej koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania i rewitalizacji placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z terenami przyległymi w I etapie oraz uszczegółowienie prac konkursowych z opracowaniem założeń techniczno – ekonomicznych i wykonaniem dla opracowanej koncepcji szacunkowego kosztorysu inwestycji w II etapie.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) –71220000-6 - usługi projektowania architektonicznego.


 ●    Cel konkursu:

Celem Konkursu jest pozyskanie jednorodnej, spójnej w wyrazie urbanistycznym i architektonicznym, atrakcyjnej, funkcjonalnej propozycji zagospodarowania i rewitalizacji przestrzeni publicznej placu Słowiańskiego  wraz z jego najbliższym otoczeniem, łączącej tereny Staromiejskiego Centrum Legnicy oraz przyległe tereny poza legnickim Ringiem (obwodnicą miejską), przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań faktycznych, środowiskowych, prawnych i konserwatorskich.


 ●    Zadanie konkursu:

Zadaniem Konkursu jest uzyskanie najlepszych pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym rozwiązań projektowanej przestrzeni publicznej wraz z propozycjami programu funkcjonalno – użytkowego oraz wskazanie autora zwycięskiej koncepcji bądź zespołu autorskiego, posiadającego organizacyjno – prawne i ekonomiczne możliwości wykonania prac projektowych, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu udzielenia zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), a także pełnienie nadzoru autorskiego.


 ●    Regulamin konkursu oraz załączniki do konkursu:

Regulamin konkursu oraz załączniki do konkursu dostępne są na stronie internetowej Organizatora: http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle.


 ●    Terminy konkursu:

  7.10.2015r.     - ogłoszenie konkursu
21.10.2015r.     - składanie wniosków o dopuszczenie w konkursie
26.10.2015r.     - zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w konkursie
10.11.2015r.     - składanie zapytań do regulaminu konkursu
20.11.2015r.     - udzielenie odpowiedzi na pytania
15.12.2015r.     - składanie prac I etapu
21.12.2015r.     - ogłoszenie wyników oraz zakwalifikowanie prac do II etapu
26.02.2016r.     - składanie prac II etapu
15.03.2016r.     - ogłoszenie wyników II etapu
15.04.2016r.     - dyskusja i otwarcie wystawy pokonkursowej


 ●    Rodzaj i wysokość nagród:

I nagroda        - 27.000 zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w  Regulaminie Konkursu
II nagroda       - 17.000 zł
III nagroda      -   7.000 zł
Wyróżnienia  - łącznie 9.000 zł
Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród finansowych, lecz z zachowaniem puli nagród w wysokości 60.000 zł.


 ●    Osoba upoważniona do kontaktów z uczestnikami konkursu:

W sprawach organizacyjnych związanych z Konkursem należy kontaktować się z Przewodniczącą Sądu Konkursowego Panią Jadwigą Łopusiewicz - Architektem Miasta, dyrektorem Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Legnicy, tel. 76 72-12-315,  e‑mail: jlopusiewicz@legnica.eu; pab@legnica.eu lub sekretarzem Sądu Konkursowego Panią Violettą Piwońską – kierownikiem Referatu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legnicy, tel. 76 72-12-322,  e-mail: vpiwonska@legnica.eu; im@legnica.eu


 ●    Adres do korespondencji: 

Urząd Miasta Legnica, 59-220 Legnica, plac Słowiański 8 z dopiskiem „Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania i rewitalizacji placu Słowiańskiego w Legnicy”.

 

PREZYDENT MIASTA LEGNICY
TADEUSZ KRZAKOWSKI

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 07.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jadwiga Łopusiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Łopusiewicz Jadwiga Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
©-2022 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL