Ostatnia aktualizacja strony: 12.07.2024, 14:40

Obwieszczenia

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

 
 
   
 
     Prezydent Miasta                                               Legnica,07- 03 - 2014r.
                 Legnicy                                                        
      Plac Słowiański 8, 59 - 220 Legnica 
             OŚR.6341.11.2014.IX
 
 
 
 
 
INFORMACJA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO
 
 
 
             Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.jedn. - Dz.U. z 2013r., poz. 267), zgodnie z art. 127 ust. 6  oraz w związku z art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jedn. - Dz.U z 2012 r., poz. 145   z późn. zm.), informuję, że na wniosek Dolnośląskich Młynów S.A. Ujazd Górny 22a, 55-340 Udanin z dnia 07.02.2014r. znak DTE-07/2014 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 23.11.2005r. znak OŚR.6210/10/2005, tj. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych do cieku Młynówka z terenu Młyna Zbożowego w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 146.
 
Dokumenty w przedmiotowej sprawie znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy - pok. 301, gdzie również można składać ewentualne uwagi i wnioski.
 
Termin składania uwag i wniosków - 14 dni licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji, strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Dolnośląskie Młyny S.A.
    Ujazd Górny 22a, 55-340 Udanin
2. Gmina Legnica (Wydział GN i OŚR - a/a) 

Metadane

Data publikacji : 07.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bsiwicka
Osoba udostępniająca informację:
Bsiwicka

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL