Ostatnia aktualizacja strony: 14.06.2024, 14:38

Obwieszczenia

Złotoryjska 89

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste położonej w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej nr 89. Adres nieruchomości wraz z oznaczeniem księgi wieczystej Oznacz. w operacie ewidencji gruntów ...

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej wraz z oddaniem
gruntu w użytkowanie wieczyste położonej w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej nr 89.

Adres nieruchomości wraz z oznaczeniem księgi wieczystej Oznacz. w operacie ewidencji gruntów. Pow. nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Cenagruntu budynkuw zł Wadium w zł
Legnicaul. Złotoryjska nr 89KW 65493 obręb Tarninów dz. nr 9913.685 m2 nieruchomość przeznaczona na cele użytkowe, zabudowana budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 996,6 m2 958.000,001.657.000,002.615.000,00 150.000,00
Nieruchomość wolna od obciążeń.
Rozpoczęcie remontu w terminie 1 roku od dnia zawarcia umowy, zakończenie w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy.
I opłata za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 25%. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu wynoszą 3%. Termin wnoszenia opłat rocznych do 31 marca każdego roku. Po 2005 r. cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonywana w okresach nie krótszych niż 1 rok.

Uwaga: Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest prowadzić roboty remontowe pod kontrolą i w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.
Ogrodzenie nieruchomości w części wykonane jest poza granicami działki. Zajęto pas wzdłuż ulicy Złotoryjskiej ( dz. nr 990) oraz pas prostopadły do ulicy Artyleryjskiej (działka 1305/2).

Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
4) oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
5) uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków program prac konserwatorskich zabytku nieruchomym, określający zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazujący niezbędne do zastosowania materiały i technologie,
6) uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków program zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości,
7) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
8) oświadczenie, że zapoznał się z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U Nr 162, poz.1568) oraz zaleceniami WKZ z dnia 21 stycznia
i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
9) ksero dowodu wpłaty wadium.

Wyłoniony nabywca zobowiązany będzie do uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków (Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543).
Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w wysokości j. w., nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu, tj. do dnia 26.04.2004 r. na konto:
PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109


Oferty z dopiskiem dot. „Złotoryjskiej 89" zainteresowani powinni składać w Urzędzie Miasta Legnicy pokój 208 II p. najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. do dnia 26.04.2004 r. do godz. 900.
Otwarcie przetargu odbędzie się w dniu 29.04.2004 r. o godz. 900 w siedzibie organizatora.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Legnicy tel.72-12-306, 72-12-301 i 72-12-310. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543). W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej ustalony nabywca nieruchomości, traci prawo do przedmiotu przetargu i wpłaconego wadium. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Data wywieszenia:2004.03.24

Metadane

Data publikacji : 08.04.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Azuchowski

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL