Ostatnia aktualizacja strony: 12.07.2024, 14:40

Obwieszczenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy

o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji zrid dla zadania pn. Budowa południowego odcinka ul. Fieldorfa w Legnicy

                                                                                             Legnica dnia 06.03.2014 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA  MIASTA  LEGNICY

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 687)

 

Zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Andrzeja Szymkowiaka – Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy, działającego w imieniu Zarządcy Drogi – Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie południowego odcinka ul. Fieldorfa w Legnicy na działkach w liniach rozgraniczających pas drogowy, oznaczonych nr ewidencyjnymi gruntów 75/19, 250/3, 250/4 obręb Piekary Osiedle.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Jednocześnie informuję, iż strony mogą zapoznać się z wnioskiem oraz z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, pok. 328 (IIIp) w godzinach pracy Urzędu, oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w tym terminie. Niniejsze obwieszczenie dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Legnicy.

 

PREZYDENT MIASTA LEGNICY

Metadane

Data publikacji : 06.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Ikopec

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL