Ostatnia aktualizacja strony: 18.05.2024, 07:48

Obwieszczenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie pozytywnego zaopiniowania i zaakceptowania przez Komitet Sterujący ZIT LGOF projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”

Prezydent Miasta Legnicy działając na podstawie udzielonych pełnomocnictw oraz art. 43  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), jak również art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.U. L 231z 30.6.2021, s. 159) oraz art. 34 ust. 6. pkt. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079), podaje do publicznej wiadomości informację, iż Uchwałą nr 2/2024 z dnia 27.02.2024 r. Komitet Sterujący Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (dalej: Komitet Sterujący ZIT LGOF) pozytywnie zaopiniował i zaakceptował projekt „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”. Jednocześnie Komitet Sterujący ZIT LGOF zarekomendował Instytucji Reprezentującej ZIT LGOF, tj. Gminie Legnica,  przedłożenie przedmiotowej Strategii do zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska w zakresie możliwości jej finansowania w ramach dolnośląskiego programu operacyjnego FEDS 2021-2027, co nastąpiło w dniu 11 marca 2024 r.

Pełną dokumentację sprawy stanowią:

  1. Uchwała nr 2/2024 Komitetu Sterującego ZIT LGOF z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania i akceptacji projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”;
  2. Załącznik nr 1 do ww. uchwały: „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”;
  3. Załącznik nr 2 do ww. uchwały: „Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”;
  4. Podsumowanie sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko;
  5. Raport z przebiegu i wyników konsultacji społecznych dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027;
  6. Uchwała nr 4/2024 Rady ZIT LGOF z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.

Z pełną dokumentacją sprawy można się zapoznać w wersji elektronicznej w miejscu publikacji niniejszego Obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Rozwoju Miasta, w Biurze ZIT LGOF przy ul. Rynek 3 w Legnicy, w godzinach pracy Urzędu Miasta Legnicy.

 

Metadane

Data publikacji : 15.03.2024
Data modyfikacji : 15.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Rudkowski Wydział Rozwoju Miasta
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Rudkowski

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL