Ostatnia aktualizacja strony: 25.04.2024, 08:36

Obwieszczenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy o konsultacjach i postępowaniu z udziałem społeczeństwa dla projektu dokumentu pn.: „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Prezydent Miasta Legnicy podaje do publicznej wiadomości informację o konsultacjach i postępowaniu z udziałem społeczeństwa dla projektu dokumentu pn.: „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”, wspólnie opracowują następujące jednostki samorządu terytorialnego:

Gmina Chocianów, Gmina Chojnów, Gmina Miejska Chojnów, Gmina Gaworzyce, Gmina Głogów, Gmina Miejska Głogów, Gmina Góra, Gmina Grębocice, Gmina Jemielno, Gmina Jerzmanowa, Gmina Kotla, Gmina Krotoszyce, Gmina Kunice, Gmina Legnica, Gmina Legnickie Pole, Gmina Lubin, Gmina Miejska Lubin, Gmina Męcinka, Gmina Miłkowice, Gmina Niechlów, Gmina Pęcław, Gmina Polkowice, Gmina Prochowice, Gmina Przemków, Gmina Radwanice, Gmina Rudna, Gmina Ruja, Gmina Ścinawa, Gmina Wąsosz, Gmina Żukowice, Powiat Głogowski, Powiat Górowski, Powiat Legnicki, Powiat Lubiński, Powiat Polkowicki.

Celem nadrzędnym dokumentu jest rozwój społeczno-gospodarczy Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (LGOF) jako czynnik integrujący i podnoszący jakość życia mieszkańców. Winien on zostać osiągnięty poprzez realizację celów rozwojowych, które skupiają się na zapewnieniu wysokiej jakości usług publicznych, budowaniu przewag konkurencyjnych lokalnej gospodarki w oparciu o integrację przestrzenno-funkcjonalną, ochronie i poprawie jakości środowiska naturalnego w oparciu o efektywne zarządzanie dostępnymi zasobami przyrodniczymi i kulturowymi, jak również budowaniu partnerstwa i współpracy na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego w oparciu o kompetencje i zdolności instrumentu terytorialnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Dokumentacja postępowania obejmuje:

  • Projekt „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”.

  • Projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”.

  • Treść uzgodnień z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i art. 58 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…), w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

Informuje się o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących zarówno do projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”, jak i do projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 29.11.2023 r. do 19.12.2023 r.:

  1. za pośrednictwem dedykowanych formularzy on-line znajdujących się pod adresami:

lub

  1. pisemnie na adres Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica (z dopiskiem: Konsultacje Strategii ZIT LGOF)

lub

  1. przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres: bok@legnica.eu oraz zitlgof@legnica.eu (w temacie wiadomości wpisując: Konsultacje Strategii ZIT LGOF).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, na mocy udzielonych pełnomocnictw, jest Prezydent Miasta Legnicy.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegółowa treść Obwieszczenia do pobrania poniżej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Legnicy. Celem przetwarzania danych jest opracowanie „„Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda właściciela danych (art. 6, ust. 1, lit. a) Rozporządzenia RODO). Dane będą przetwarzane do zakończenia realizacji celu i dalej zgodnie z przepisami o archiwizacji. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie www.portal.legnica.eu i w siedzibie urzędu, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, pok. 23.

Metadane

Data publikacji : 28.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Rudkowski Wydział Rozwoju Miasta
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Rudkowski Wydział Rozwoju Miasta

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL