Ostatnia aktualizacja strony: 23.07.2024, 15:10

Obwieszczenia

Biskup

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Legnicy Rynek nr 10. Przedmiotem oferty przetargowej jest oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku Rynek nr 10 o pow. 117,62 m2 ( sala sprzedaży i zaplecze) plus p ...

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego
w Legnicy Rynek nr 10.
Przedmiotem oferty przetargowej jest oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku Rynek nr 10
o pow. 117,62 m2 ( sala sprzedaży i zaplecze) plus piwnica o pow.21,95 m2.
Przeznaczenie lokalu ( branża):
usługowa w zakresie gastronomiczno - cukierniczej, kawiarnia, herbaciarnia, winiarnia

Pisemna oferta powinna zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna.
2. Datę sporządzenia oferty.
3.Propozycję zagospodarowania lokalu, w tym m.in. określenie branży, zakresu prac remontowo-adaptacyjnych, wystroju .
4. Przewidywane, szacunkowe nakłady związane z remontem i zagospodarowaniem lokalu oraz źródło ich finansowania.
5. Oferowaną stawkę czynszu netto.
6. Okres trwania remontu, określenie stawki czynszu na czas trwania remontu.
7. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z projektem umowy i stanem technicznym lokalu.
8. Oświadczenie, o zobowiązaniu się do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie remontu lokalu.
9. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
10.Aktualne zaświadczenia :
- z właściwego organu podatkowego o braku zaległości podatkowych,
- z ZUS o braku zaległości w obowiązkowych składkach na ubezpieczenie społeczne
- i zdrowotne.
11. Ksero dowodu wpłaty wadium.
Stawka czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomści. Lokal udostępniony będzie do oglądania 25.03.2004 r. w godz. .od 12 00 do 13 00.
Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w wysokości 10.000 zł na konto:
BZ WBK S.A. I/O Legnica 35109020660000000542000052
Pisemne oferty z dopiskiem „ Rynek 10" zainteresowani powinni składać w Urzędzie Miasta Legnicy, pok. 208, II p. w terminie do dnia 1.04.2004 r. do godz.8 30.
Otwarcie przetargu nastąpi 1.04.2004 r o godz.9 00 w siedzibie organizatora, Plac Słowiański 7 sala nr 9. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pl. Słowiański 8, tel. 72-12-310 oraz Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej - Dział Eksploatacji , ul. Zielona 7, tel. 72-38-223.
Jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy najmu, traci prawo do przedmiotu przetargu i wpłaconego wadium. Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.
Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.
Data wywieszenia: 2004.03.05

Metadane

Data publikacji : 08.04.2004
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Azuchowski

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL