Ostatnia aktualizacja strony: 12.07.2024, 14:40

Obwieszczenia

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

    Prezydent Miasta                                                 Legnica, 12 - 02 - 2014r.
              Legnicy                                                        
      Plac Słowiański 8, 59 - 220 Legnica 
                OŚR.6341.7.2014.IX
 
 
INFORMACJA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO
 
 
 
             Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.jedn. - Dz.U. z 2013r., poz. 267), zgodnie z art. 127 ust. 6 oraz w związku z art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jedn. - Dz.U z 2012 r., poz. 145   z późn. zm.),

informuję, że z urzędu
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 stycznia 2010r. znak  OŚR.IX. 6210 - 51/09 tj. pozwolenia wodnoprawnego, wydanego dla SCHIEVER POLSKA Sp. z o.o.,  ul. Grunwaldzka 64,  60 – 311 Poznań -  na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych (miejskiej kanalizacji administrowanej przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w   Legnicy), ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego - z myjni samochodowej na terenie stacji paliw Centrum Handlowego AUCHAN w Legnicy przy ul. R.Schumana 11 (dz. Nr 16/13 obręb geodezyjny Bartoszów), woj. dolnośląskie, po ich uprzednim oczyszczeniu na urządzeniu oczyszczającym (osadnik i  separator koalescencyjny ECOL – UNICON) - wydanego na czas oznaczony tj. do 11 stycznia 2014 roku.
 
 
Dokumenty w przedmiotowej sprawie znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Legnicy - pok. 301, gdzie również można składać ewentualne uwagi i wnioski.
 
Termin składania uwag i wniosków - 14 dni licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
 
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji, strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski.
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1. SCHIEVER Polska sp. z o.o.
    ul. Grunwaldzka 64, 60-311 Poznań
2. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
    ul. Nowodworska 1, 59-220 Legnica
3. a/a.  

Metadane

Data publikacji : 03.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
B.siwicka
Osoba udostępniająca informację:
Bsiwicka

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL