Ostatnia aktualizacja strony: 12.07.2024, 14:40

Obwieszczenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Legnicy

o wszczęciu postępowania w sprawie ulicp dla inwestycji polegającej na budowie elementów ZSZRiTP w mieście Legnicy

                                                                      Legnica, dnia 25.02.2014 r.

PREZYDENT MIASTA LEGNICY

Plac Słowiański 8 , 59-220 Legnica

PAB.6733.4.2014.XV

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr  80, poz. 717) zawiadamiam, że w dniu 29.01.2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące rozpatrzenia wniosku Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy, z siedzibą 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 2, w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elementów ZSZRiTP oraz kanałów technologicznych okablowania sterowniczego wg poniższych lokalizacji, zlokalizowanych w Legnicy, na obszarze oznaczonym w ewidencji gruntów, jako działki:

·      nr 44/2, 45, 68 obręb Nowy Dwór – ul. Jaworzyńska

·      nr 10/2 i 10/3 obręb Wrocławskie Przedmieście – ul. Wrocławska.

 

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, pok. 328 (IIIp).

 

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia, zainteresowane strony mogą wnieść ewentualne uwagi i wnioski przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

 

PREZYDENT MIASTA LEGNICY

 

Metadane

Data publikacji : 04.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Irena Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Ikopec

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL