Ostatnia aktualizacja strony: 25.06.2024, 15:50

Komunikaty o jakości powietrza

Komunikat WIOŚ

JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10, informacja z dnia 02.02.2021r.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 
POZIOM 2 Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego  i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 
 
 
 
INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA 
Zagrożenie 
Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 01.02.2021 r. (godz.00.00-24.00) 
Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach 
Przekroczenie poziomu alarmowego (150 µg/m3) wystąpiło na stacji:  - Nowa Ruda, ul. Jeziorna – stężenie 24-godz.: 232 µg/m3 Przekroczenie poziomu informowania (100 µg/m3) wystąpiło na stacji:  - Kłodzko, ul. Szkolna – stężenie 24-godz.: 148 µg/m3 - Legnica- Rzeczypospolitej  – stężenie 24-godz.: 102 µg/m3 - Lubań- Mieszka II – stężenie 24-godz.: 148 µg/m3 - Środa Śląska- Konstytucji 3 Maja – stężenie 24-godz.: 108 µg/m3 
Obszar przekroczenia 
Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował miasto Nowa Ruda. Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował miasta: Kłodzko, Legnica, Lubań, Środa Śląska. 
Ludność narażona 
Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 22,2 tys. Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 157 tys. 
Przyczyny  
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowokomunalnego. 
 
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA 
Zagrożenie 
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 02.02.2021 r. godz. 9.00 Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9.00 dnia 02.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia  02.02.2021 
Przyczyny  
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowokomunalnego  
Wrocław, dnia 02.02.2021 r. 
Prognozowana jakość powietrza Prognoza na dzień 02.02.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10 przygotowana na podstawie danych meteorologicznych i wyników pomiarów. 
Dzień 02.02.2021 r. 
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 
Prognozowane na dzień 02.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasto Nowa Ruda. Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 
Ludność zamieszkująca obszar, na którym istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 22,2 tys. 
Dzień 03.02.2021 r. - nie przewiduje się ryzyka przekroczenia poziomu informowania 
 
INFORMACJE O ZAGROŻENIU 
Wrażliwe grupy ludności 
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci, • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. 
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia 
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.  Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. 
Zalecane środki ostrożności 
Ogół ludności: - rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,  -  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,  -  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. 
 
Wrażliwe grupy ludności: -  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,  
Wrocław, dnia 02.02.2021 r. 
-  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,  - osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, -  ogranicz wietrzenie pomieszczeń, -  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.  
 
Zaleca się również: -  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,  -  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego,  - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current). 
 
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ 
Zakres działań krótkoterminowych 
Działania określone przez Zarząd Województwa w Planie Działań Krótkoterminowych dla województwa dolnośląskiego: 1. Zalecenia dla ludności: • w miarę możliwości ograniczać własną emisję zanieczyszczeń, poprzez: − ograniczenie korzystania z samochodów osobowych, − ograniczenie spalania węgla w piecach, − ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru); 2. Zadania, nakazy lub zakazy: • egzekwowanie zakazu palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym poprzez wzmożone kontrole realizowane na podstawie art. 379 Poś; • kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów; • kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazów zawartych w uchwałach antysmogowych dot. spalania paliw: − mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, − węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, − węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, 
Wrocław, dnia 02.02.2021 r. 
− biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%; • czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych (używane nie w celach stałego ogrzewania pomieszczeń); • zakaz stosowania spalinowych urządzeń ogrodniczych (w okresie wiosennym i jesiennym); • zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych; zakaz sprzątania ulic na sucho. 
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
Data wydania 02.02.2021 r. godz. 9:00 
Podstawa prawna 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) 
Źródła danych 
• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
Opracowanie 
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings 
 

Metadane

Data publikacji : 02.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Machowski Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Machowski Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL