Ostatnia aktualizacja strony: 29.09.2023, 15:48

Komunikaty o jakości powietrza

Środa, 16 grudnia 2020

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie
Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia
15.12.2020 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach
Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: 1. Legnica – Rzeczypospolitej – stężenie 24-godz.: 102 μg/m3,
2. Lubań – Mieszka II – stężenie 24-godz.: 106 μg/m3,
Obszar przekroczenia
Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował miasta: Legnica i Lubań.
Ludność narażona
Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 121 tys.
Przyczyny
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia
16.12.2020 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka
Od godz. 9.00 dnia 16.12.2020 r. do godz. 24.00 dnia 16.12.2020 r
Przyczyny
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 16.12.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy wyników pomiarów ze stacji pomiarowych oraz warunków meteorologicznych.
Dzień 16.12.2020 r. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 16.12.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasto Legnica
Wrocław, dnia 16.12.2020 r.
2
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Departament Monitoringu Środowiska
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 16.12.2020 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 99,8 tys.
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożności
Ogół ludności:
- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
Wrażliwe grupy ludności:
- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych
Wrocław, dnia 16.12.2020 r.
3
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Departament Monitoringu Środowiska
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu
opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego,
- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych Działania określone przez Zarząd Województwa w Planie Działań Krótkoterminowych dla województwa dolnośląskiego: 1. Zalecenia dla ludności: • w miarę możliwości ograniczać własną emisję zanieczyszczeń, poprzez: − ograniczenie korzystania z samochodów osobowych, − ograniczenie spalania węgla w piecach, − ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru); 2. Zadania, nakazy lub zakazy: • egzekwowanie zakazu palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym poprzez wzmożone kontrole realizowane na podstawie art. 379 Poś; • kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów; • kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazów zawartych w uchwałach antysmogowych dot. spalania paliw: − mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, − węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, − węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm, − biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%; • czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych (używane nie w celach stałego ogrzewania pomieszczeń); • zakaz stosowania spalinowych urządzeń ogrodniczych (w okresie wiosennym i jesiennym); • zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych; • zakaz sprzątania ulic na sucho.
Wrocław, dnia 16.12.2020 r.
4
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Departament Monitoringu Środowiska
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania
16.12.2020 r. godz. 9:00
Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
Źródła danych
• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Opracowanie
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu
Publikacja
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Metadane

Data publikacji : 16.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Jeziorowski Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL