Ostatnia aktualizacja strony: 18.07.2024, 15:10

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej

System Informacji Przestrzennej (SIP) miasta Legnicy jest próbą zaspokojenia potrzeb internautów, poszukujących poprzez sieć internetową informacji przestrzennych o naszym mieście.


W Systemie Informacji Przestrzennej miasta Legnicy dostępne są:

Portal Geodety - platforma umożliwiająca elektroniczną obsługę prac geodezyjnych zgłaszanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
 

Przejdź do: Portal Geodety

 
Portal mapowy - prezentujący między innymi:
 • zdjęcia satelitarne i lotnicze miasta Legnicy,
 • dane z zakresu planowania przestrzennego:
  • ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy,
  • zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - MPZP,),
  • mapy zagrożenia powodziowego,
 • Gminną Ewidencję Zabytków,
 • Legnicki Budżet Obywatelski,
 • dane z zakresu gospodarki odpadami:
  • obszary zbiórki,
  • lokalizację pojemników, Punktów Selektywnej Zbiórki odpadów i Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
 • dane z zakresu ochrony środowiska:
  •  mapa akustyczna
 • dane geodezyjne:
  • mapa ewidencyjna (obręby, działki, budynki, adresy),
  • mapa funkcji budynków,
  • mapa wysokości budynków,
  • mapa władania (wg grup rejestrowych),
  • mapa użytków gruntowych.

 

Przejdź do: Portal mapowy 

 

Inwentaryzacja systemów grzewczych - platforma prezentująca lokalizację systemów ogrzewania stosowanego w budynkach. 
 

Przejdź do: Inwentaryzacja systemów grzewczych

Inteligentny System Transportu (ITS) - system informujący o:
 • ruchu drogowym (m.in. o warunkach przejazdu i utrudnieniach w ruchu),
 • transporcie publicznym (rozkład jazdy autobusów, lokalizacja przystanków oraz bieżąca lokalizacja autobusów),
 • obrazie z kamer systemu ITS

Przejdź do: Mapy ITS


Czym jest SIP?
W praktyce spotykamy się z wieloma innymi określeniami bliskoznacznymi definiującymi te systemy.  Bardzo popularnym i chyba często używanym odpowiednikiem SIP (System Informacji Przestrzennej) jest GIS (ang. Geographic Information System) czy LIS (ang. Land Information System). W istocie, pomimo różnych celów przetwarzania informacji (baz danych) w różnych dziedzinach (geografii, geodezji, informatyce, zarządzaniu kryzysowym, medycynie i innych) we wszystkich tego typu systemach, punktem wyjścia są dane związane z lokalizacją obiektów. Dotyczyć one będą danych przestrzennych (informacje o kształcie, lokalizacji bezwzględna i topologia) oraz danych opisowych (atrybuty takie jak cechy ilościowe i jakościowe obiektów, które nie mają charakteru przestrzennego). Zatem SIP to system opisujący przestrzennie zjawiska i procesy.
Dane te powinny być jak najbardziej aktualne oraz dostępne w jednym miejscu. W ten sposób SIP może stać się podstawą do planowania działań administracji publicznej związanych z zarządzaniem miastem, jak też ułatwieniem przy podejmowania decyzji przez szeroki krąg osób poprzez uzyskanie dostępu do kluczowych informacji przestrzennych o mieście Legnicy.
Pamiętać jednak należy, że prezentowane dane mają charakter informacyjny i poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokumentu oficjalne.
Założenie, z jakim jest budowany niniejszy system jest jego rozwój, zgodnie z Państwa oczekiwaniami i potrzebami. W związku z tym prosimy o przesyłanie Państwa uwag i sugestii dotyczących rozwoju SIP na adres sip(at)legnica.eu.

Metadane

Data publikacji : 04.01.2018
Data modyfikacji : 20.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arkadiusz Janicki Pełnomocnik ds. Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Anna Turko Wydział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Anna Turko

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL