Ostatnia aktualizacja strony: 12.04.2024, 15:02

Aktywny samorząd

„AKTYWNY SAMORZĄD”

PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AKTYWNY SAMORZĄD”

Miasto Legnica również w roku 2024 realizuje program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny samorząd”, który jest  ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwią samorządowi aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz integracji  społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy  w  życiu społecznym, zawodowym  i  w  dostępie  do edukacji.

Mieszkańcy Legnicy mają możliwość ubiegania się o różne formy wsparcia poprzez złożenie wniosku w formie papierowej w Urzędzie Miasta Legnica lub  w wersji elektronicznej za pomocą platformy cyfrowej „SOW - System Obsługi Wsparcia”. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Systemu jest posiadanie przez wnioskodawcę  narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia w postaci profilu zaufanego na platformie ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Aby złożyć wniosek za pomocą platformy SOW należy wejść TUTAJ (https://sow.pfron.org.pl/).  Zarejestrować się, a następnie w oknie wyboru zaznaczyć:

Województwo: Dolnośląskie,
Powiat: Legnica – miasto na prawach powiatu

 

 Terminy przyjmowania wniosków:

 1. Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
 • od dnia  1  marca 2024 roku do 31 sierpnia 2024 roku;
 1. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:
 • od dnia 1 marca 2024 roku do 31 marca 2024 roku -  dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024 
 • od dnia 1 września 2024 roku do 10 października 2024 roku - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025

Moduły, obszary i zadania programu, których realizacja odbywać się będzie
 w Mieście Legnicy w roku 2024

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,  w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu. Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Maksymalna kwota dofinansowania: 70.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8.000 zł.

Udział własny: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania:

Wniosek

Załącznik – zaświadczenie lekarskie gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R  oraz w przypadku osób
do 16 roku życia.

 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu. Wiek aktywności zawodowej.

Maksymalna kwota dofinansowania: 5.280 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł.

Udział własny: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania

Wniosek

Załącznik - zaświadczenie lekarskie gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R  

 

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do  osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego. Wiek aktywności zawodowej .

Maksymalna kwota dofinansowania: 5.280 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł.

Udział własny: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania:

Wniosek

Załącznik- zaświadczenie lekarskie gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L 

 

Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu. Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Maksymalna kwota dofinansowania: 4 400 zł.

Udział własny: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania:

Wniosek

Załącznik  - zaświadczenie lekarskie gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L

 

 

Obszar B –  likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych. Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500 zł),
 • dla pozostałych adresatów – 10.000 zł.

Udział własny: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania:

Wniosek

Załącznik - zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja narządu ruchu)

Załącznik - zaświadczenie lekarskie gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 04-O  oraz w przypadku osób
do 16 roku życia 

 

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Pomoc udzielana w ramach obszaru B.

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł.

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Wniosek do pobrania:

Wniosek

Załącznik - zaświadczenie lekarskie – n. słuchu

Złącznik - zaświadczenie lekarskie – n. wzroku

Załącznik – zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja narządu ruchu)

 

Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku. Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Maksymalna kwota dofinansowania:  10.000 zł.

Udział własny: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania:

Wniosek

Załącznik - zaświadczenie lekarskie gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 04 -O

 

Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy. Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej
lub zatrudnienie.

Maksymalna kwota dofinansowania: 6 000 zł.

Udział własny: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania:

Wniosek

Załącznik -  zaświadczenie lekarskie gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L  oraz w przypadku osób
do 16 roku życia 

 

Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana  do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem. Pomoc udzielana w ramach obszaru B 1,3 lub 2.

Maksymalna kwota dofinansowania: 6 000 zł.

Udział własny: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Wniosek do pobrania:

Wniosek

 

 

Obszar C –  likwidacja barier w poruszaniu się:

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Maksymalna kwota dofinansowania: 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł.

Udział własny: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania:

Wniosek

Załącznik - zaświadczenie lekarskie

 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania: 3.850 zł z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100 zł.

Wniosek do pobrania:

Wniosek

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności. Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie. Potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego oraz rokowanie uzyskania zdolności do pracy w wyniku udzielonego wsparcia.

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • w zakresie ręki – 13.200 zł,
 • przedramienia – 28.600 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł.

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania przez realizatora programu do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej,

Udział własny: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania:

Wniosek

Załącznik – zaświadczenie lekarskie

Załącznik – oferta cenowa

 

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania: do 30% kwot, o których mowa w lit. c, tj. w przypadku amputacji.

 • w zakresie ręki – 3.960 zł,
 • przedramienia – 8.580 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia – 5.940 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł.

Udział własny: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania:

Wniosek

Załącznik  - zaświadczenie lekarskie

Załącznik -  oferta cenowa

 

Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania. Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Maksymalna kwota dofinansowania: 8.250 zł.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania:

Wniosek

Załącznik – zaświadczenie lekarskie

 

 

Obszar D –  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej  (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka). Aktywność zawodowa.

Maksymalna kwota dofinansowania: 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Udział własny: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Wniosek do pobrania:

Wniosek

 

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

W 2024 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

a) do 1.100 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

b) do 1.650 zł dla pozostałych wnioskodawców;

 1. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł,
 2. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 770 zł - w przypadkach, które określi realizator programu:
 • 550 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
 • 220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 • 330 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osobą poszkodowaną w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 • 880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe),
 • 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.

Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość udzielonego dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

 • 10 % wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 60 % wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnej formy kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków)

Wniosek do pobrania:

Wniosek

Załącznik - zaświadczenie ze szkoły lub uczelni

Załącznik  - zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Z aktualnymi warunkami dofinansowania oraz z warunkami uczestnictwa w programie można zapoznać się na stronie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, 
Biuro Obsługi Klienta pok. nr 5, stanowisko nr 3 bądź telefonicznie pod numerem 76 7212253.

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 01.03.2023
Data modyfikacji : 28.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Żądło Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Żądło Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Lekarewicz

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL