Ostatnia aktualizacja strony: 21.02.2024, 14:33

Aktywny samorząd

Środa, 01 marca 2023

„AKTYWNY SAMORZĄD”

PROGRAM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AKTYWNY SAMORZĄD”

 

Miasto Legnica również w roku 2023 realizuje pilotażowy program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie pn. „Aktywny samorząd”, który jest  ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwią samorządowi aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz integracji  społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy  w  życiu społecznym, zawodowym  i  w  dostępie  do edukacji.

Mieszkańcy Legnicy mają możliwość ubiegania się o różne formy wsparcia również w wersji elektronicznej za pomocą platformy cyfrowej „SOW - System Obsługi Wsparcia”.  Jest to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane.  Warunkiem niezbędnym do korzystania z Systemu jest posiadanie przez wnioskodawcę  narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia w postaci profilu zaufanego na platformie ePUAP lub kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Aby złożyć wniosek za pomocą platformy SOW należy wejść TUTAJ (https://sow.pfron.org.pl/).  Zarejestrować się, a następnie w oknie wyboru zaznaczyć:

Województwo: Dolnośląskie,

Powiat: Legnica – miasto na prawach powiatu

 

Moduły, obszary i zadania programu, których realizacja odbywać się będzie w Mieście Legnicy w roku 2023

 

Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,  w tym:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania:

Wniosek

Załącznik 

 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania

Wniosek

Załącznik

 

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania:

Wniosek

Załącznik

 

Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania:

Wniosek

Załącznik

 

  1.  Obszar B –  likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania:

Wniosek

Załącznik (dysfunkcja narządu ruchu)

Załącznik (dysfunkcja narządu wzroku)

 

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Wniosek do pobrania:

Wniosek

 

Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku,

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania:

Wniosek

Załącznik

 

Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia) lub ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania:

Wniosek

Załącznik

 

Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wniosek do pobrania:

Wniosek

 

  1. Obszar C –  likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 r.ż. lub osób ze znaczny, stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka o napędzie ręcznym,

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania:

Wniosek

Załącznik

 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Wniosek do pobrania:

Wniosek

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania:

Wniosek

Załącznik

Załącznik (druk oferenta)

 

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania:

Wniosek

Załącznik (wniosek lekarza)

Załącznik (druk oferenta)

 

Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania:

Wniosek

Załącznik

 

  1. Obszar D –  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Wniosek do pobrania:

Wniosek

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. 

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania:

Wniosek

Załącznik (zaświadczenie ze szkoły lub uczelni)

Załącznik (zaświadczenie o zatrudnieniu)

 

Adresaci programu

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

Obszar A

Zadanie nr 1 - osoba  niepełnosprawna,  która  posiada  znaczny  lub  umiarkowany  stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności; wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu.

Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu. 

Zadanie nr 3 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub  zatrudniona, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu słuchu.

 

Obszar B

Zadania nr 1 i Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień  niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej, a w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

 

Zadanie nr 3 - osoba niepełnosprawna posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcję narządu wzroku, w wieku aktywności zawodowej lub  zatrudniona.

Zadanie nr 4 – osoba niepełnosprawna, która posiada  znaczny lub  umiarkowany  stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie niepełnosprawności; wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudniona z dysfunkcją narządu słuchu  oraz trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy.

Zadanie nr 5 – osoba niepełnosprawna, która  posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności; beneficjent pomocy w  obszarze B Zadaniu 1, 3 lub 4.

 

 Obszar C

Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, zatrudnienie lub nauka potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia, dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
 

Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.
Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub  zatrudniona, wobec której ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Zadanie nr 5 – osoba niepełnosprawna, która  posiada  znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcję narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się, zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

 

Obszar D  

Osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest w wieku aktywności zawodowej, pełni rolę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

 

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, pobierająca nauką w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub posiadająca przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Wnioski dotyczące wsparcia finansowego w ramach Modułu I  programu przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie do 31 sierpnia 2023 r.

Natomiast termin składania wniosków w  ramach Modułu II upływa z dniem
31 marca 2023 r. jako daty kończącej pierwszy cykl naboru  wniosków dotyczących dofinasowania kosztów nauki na poziomie wyższym za pierwsze półrocze.

Wnioski dotyczące dofinansowania kosztów nauki w drugim półroczu przyjmowane będą
w terminie od 1  września do 10 października  2023r.  w ramach drugiego cyklu  naboru  wniosków.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8,  Biuro Obsługi Klienta pok. nr 5, stanowisko nr 3 
bądź telefonicznie pod numerem 76 7212255, 76 7212253

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 01.03.2023
Data modyfikacji : 05.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Żądło
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Żądło Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Lekarewicz
©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL