Ostatnia aktualizacja strony: 24.07.2024, 14:58

Uchwały Rady Miejskiej do czerwca 2013 roku

Nazwa Data publikacji
uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 28.12.2012
uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi 28.12.2012
uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 28.12.2012
uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 28.12.2012
uchwała w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 28.12.2012
uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. 28.12.2012
uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica 28.12.2012
obwieszczenie Rady Miejskiej Legnicy w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Legnica 03.12.2012
obwieszczenie Rady Miejskiej Legnicy w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomosci stanowiących włas(...) 03.12.2012
uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji o wycofanie wniosku o ustalenie granic miasta Legnicy 03.12.2012
uchwała w sprawie liczby okręgów wyborczych wielomandatowych, ich granic i numerów oraz ilości radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej Legnicy 03.12.2012
uchwała w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 03.12.2012
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 03.12.2012
uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 03.12.2012
uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 03.12.2012
uchwała zmieniająca Statut Legnicy 03.12.2012
uchwała w sprawie uchwalenia "programu współpracy gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego w roku 2013" 03.12.2012
uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów w Legnicy-dla jednostki A5 MU 03.12.2012
uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działajacych na terenie miasta Legnicy 2013 r. 03.12.2012
uchwała w sprawioe wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez gminę Legnica lokalu mieszkalnego 03.12.2012
©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL