Ostatnia aktualizacja strony: 24.07.2024, 14:58

Uchwały Rady Miejskiej do czerwca 2013 roku

Nazwa Data publikacji
obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Legnicy 27.03.2013
uchwała w sprawie regulaminu korzystania z parków i zieleńców na terenie miasta Legnicy 27.03.2013
uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Legnica w 2013 r. 27.03.2013
uchwała qw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Legnicy 05.03.2013
obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkc(...) 05.03.2013
uchwała w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Legnicy" 05.03.2013
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sterfy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania 05.03.2013
uchwała w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego do wykonywania czynności związanych z wyjazdami słuzbowymi przewodniczącego Rady 05.03.2013
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Legnickiej Specjlanej Strefy Ekonomicznej obszar Legnica 05.03.2013
uchwała zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Legnica 05.03.2013
uchwała w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Legnicy 05.03.2013
uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy 06.02.2013
uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy 06.02.2013
uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy 06.02.2013
uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy 06.02.2013
uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy 06.02.2013
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 06.02.2013
uchwała w sprawie zmian granic miasta Legnicy, przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic miasta Legnicy 06.02.2013
uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Legnica ze spółki pod firmą TVL sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie 06.02.2013
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Legnicy 06.02.2013
©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL