Ostatnia aktualizacja strony: 24.07.2024, 14:58

Uchwały Rady Miejskiej do czerwca 2013 roku

Nazwa Data publikacji
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy 07.05.2013
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 07.05.2013
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów 07.05.2013
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospdarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 07.05.2013
obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Legnickiej Bibliotece Publicznej w Legnicy 23.04.2013
uchwała w sprawie przyznania odznaki "Zasłużony dla Legnicy " w 2013 r. 27.03.2013
uchwała w sprawie przyznania Nagrody Miasta Legnicy w 2013 r. 27.03.2013
uchwała w sprawie nadania tytułu HOML w 2013 r. 27.03.2013
uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej miasta Legnicy 27.03.2013
uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 15 lat w drodze bezprzetargowej 27.03.2013
uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - Kolonii Piątnica 27.03.2013
uchwała w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków PFRON w roku 2013 przez Miasto Legnica 27.03.2013
uchwała w sprawie zgody na zmianę obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 27.03.2013
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Lubin 27.03.2013
uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Legnica ze spółki pod firmą Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o. we Wrocławiu 27.03.2013
uchwała w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legnica udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków 27.03.2013
uchwała w sprawie ustalenia stawki opłty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legnica 27.03.2013
uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów, dla których Gmina Legnica jest organem prowadzącym i określenia granic ich obwodów oraz zmiany niektórych uchwał 27.03.2013
uchwała w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki w Legnicy 27.03.2013
uchwała w sprawie nadania statutu Legnickiemu Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego 27.03.2013
©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL