Ostatnia aktualizacja strony: 28.09.2023, 15:13

Projekty uchwał do czerwca 2013 roku

Nazwa Data publikacji
projekt uchwsły uchylający uchwałę w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia sie dziecka 20.06.2012
projekt uchwały zmienaijącej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania 20.06.2012
projekt uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej śwaidczone przez Miejksie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Legnicy 20.06.2012
projekt uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Miłkowice w celu wspólnejrealizacji zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego 20.06.2012
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy-jednostka urbanistyczna S rejon ulic Chojnowskiej i Działkowej-dla terenu oznaczonego symbolem 1MN 11.06.2012
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmiejskiego ograniczonego ulicami Piastowską, Dziennikarską, Nowym Światem, Działkową i Senatorską w Legnicy dla dawnego klasztoru bernar(...) 11.06.2012
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku 11.06.2012
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej 11.06.2012
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, zwalniania ich od obowi 11.06.2012
projekt uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 11.06.2012
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL