Ostatnia aktualizacja strony: 28.09.2023, 15:13

Projekty uchwał do czerwca 2013 roku

Nazwa Data publikacji
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy społecznej i trybu ich pobierania 09.10.2012
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawieprzyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2004-2014" 10.09.2012
projekt uchwały w sprawie podwyższenia wysokości świadczenia pieniężnego na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnonej 10.09.2012
projekt uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 10.09.2012
projekt w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu uzytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej 06.09.2012
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w czasie odstąpienia od usunięcia pojazdu 06.09.2012
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego 06.09.2012
projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przdsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Legnicy działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (..) 06.09.2012
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 20.06.2012
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej miasta Legnicy 20.06.2012
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL