Ostatnia aktualizacja strony: 12.04.2024, 15:02

Projekty uchwał do czerwca 2013 roku

Nazwa Data publikacji
projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej miasta Legnicy 04.12.2012
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Priofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przciwdziałania Narkomanii na 2013 r. 04.12.2012
projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby okręgów wyborczych wielomandatowych (...) 23.11.2012
projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji o wycofanie wniosku o ustalenie granic miasta Legnicy 23.11.2012
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2012 23.11.2012
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy 23.11.2012
obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własnność gminy Legnica 23.11.2012
obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność gminy Legnica 23.11.2012
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśniećia mandatu radnego 23.11.2012
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbirowego odprowadzania ścieków 23.11.2012
©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL