Ostatnia aktualizacja strony: 02.06.2023, 14:00

Projekty uchwał do czerwca 2013 roku

Nazwa Data publikacji
projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 17.12.2012
projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17.12.2012
projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi 17.12.2012
projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów 17.12.2012
projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 17.12.2012
projekt uchwały w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamiezzkują mieszkańcy, a powtają odpady komunalne 17.12.2012
projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica 17.12.2012
projekt uchwały w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Legnicy 04.12.2012
projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika króla Władyslawa Jagiełły i bitwy pod Grunwaldem 04.12.2012
projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2013 04.12.2012
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL