Ostatnia aktualizacja strony: 08.12.2023, 14:08

Projekty uchwał do czerwca 2013 roku

Nazwa Data publikacji
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru składu osobowegfo Komisji Kapituły i Statutu Rady Miejskiej Legnicy 16.05.2013
projekt uchwąły zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Legnicy 16.05.2013
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki Rady Miejskiej Legnicy 16.05.2013
projekt uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy 16.05.2013
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Legnicy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2012 16.05.2013
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Sudeckiej w Legnicy 16.05.2013
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zosinek w Legnicy - dla terenu oznaczonego symbolem 5 MW,U 16.05.2013
projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie (...) 16.05.2013
projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy 16.05.2013
projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Legnicy 16.05.2013
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL