Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/rada-miejska/1406,Rada-Miejska.html
18.07.2024, 18:16

Rada Miejska

W pierwszych po II wojnie światowej demokratycznych wyborach, które odbyły się 27 maja 1990 r., mieszkańcy Legnicy wybrali swoich przedstawicieli do Rady Miejskiej  Legnicy – organu stanowiącego i kontrolnego gminy.

W latach 1990 – 2002, tj. w I, II i III kadencji, Rada Miejska Legnicy liczyła 45 radnych, od IV kadencji, tj. od 2002 r. liczba radnych została zmniejszona do 25 osób. Od roku 2014 liczba radnych zmniejszyła się do 23. 

Do kompetencji Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do najważniejszych należy zaliczyć:   uchwalanie statutu gminy ,  uchwalanie budżetu miasta oraz podatków i opłat lokalnych , uchwalanie gminnych programów gospodarczych ,  stanowienie o kierunkach działania prezydenta oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności ,  zatwierdzanie kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ,  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami, w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw , podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom , nadawanie honorowego obywatelstwa gminy, w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów, a także wznoszenia pomników, podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

Rada kontroluje działalność prezydenta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz rozpatruje skargi na prezydenta miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy.

Podejmowane przez Radę uchwały stanowią, z jednej strony, lokalne prawo obowiązujące na terenie miasta, z drugiej strony, wytyczne dla organu wykonawczego, jakim był Zarząd Miasta, a od 18 listopada 2002 r. dla Prezydenta Miasta oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Prezydium Rady Miejskiej Legnicy obecnej kadencji 2024 - 2029:

1. Przewodniczaca Rady - Karolina Jaczewska - Szymkowiak

2. Wiceprzewodnicząca Rady - Joanna Śliwińska - Łokaj

3. Wiceprzewodnicząca Rady - Bogumiła Wszelaka

4. Wiceprzewodniczacy Rady - Piotr Niemiec

Metadane

Data publikacji : 28.04.2014
Data modyfikacji : 15.05.2024
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Sosnowska Biuro Rady
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Mokwiński Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli
Osoba modyfikująca informację:
Jolanta Chrzanowska

Opcje strony