Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/przetargi-na-nieruchomo/28491,Prezydent-Miasta-Legnicy-oglasza-przetarg-dot-dzierzawy-nieruchomosci-przy-ul-Pa.html
2022-12-04, 00:21

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Wtorek, 26 kwietnia 2022

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg dot. dzierżawy nieruchomosci przy ul. Pątnowskiej.

PREZYDENT MIASTA LEGNICY

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę na okres 15 lat  nieruchomości gruntowej położonej

w Legnicy przy ul. Pątnowskiej

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Legnicy przy

ul. Pątnowskiej, KW LE1L/00041418/7, działka nr 181/1  o powierzchni 1,2752 ha, obręb Pątnów. 

Przeznaczenie nieruchomości: tereny sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej.                                                   

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta Legnicy u zbiegu ulic Bydgoskiej i Pątnowskiej oraz zakładu „ Cynk-Mal" znajdująca się w jednostce urbanistycznej 1US, ZP o przeznaczeniu podstawowym : tereny sportu i rekreacji; tereny zieleni urządzonej; przeznaczenie dopuszczalne - drogi wewnętrzne, parkingi i miejsca postojowe, zabudowa uzupełniająca, miejsca wypoczynku dla rowerzystów.

Stawka czynszu- nie mniej niż 180,00 miesięcznie plus podatek VAT.

Postąpienie  2,00 zł

Wadium   1.080,00 zł                                                  

Termin wnoszenia opłat: do 20-go każdego miesiąca.

Termin podania wykazu do publicznej wiadomości upłynął 31.03.2022 r.

Uwagi :

  1. Do stawki czynszu dzierżawnego doliczany jest podatek od towarów i usług VAT wg obowiązującej stawki, zgodnej z obowiązującymi przepisami .
  2. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany w okresach rocznych, począwszy od stycznia 2023 r. w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  3. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy zawartą do 31.01.2023 r.
  4. Z regulaminem przetargu  można zapoznać na stronie www.legnica.eu –przetargi.

Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 1.080,00 zł  do dnia 10.05.2022 r.

na konto: Bank PKO - S.A. I Oddział w Legnicy nr 20124014731111000025212109

Przetarg odbędzie się 13.05.2022 r. o godz.12.00, w  LCK ul. Chojnowska 2.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej.  Wpłacone przez wygrywającego przetarg wadium zostaje zaliczone na poczet czynszu, a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od podpisania umowy najmu traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 7672-12-300, pokój 314 III p. oraz warunków przetargu  tel. 7672-12-301. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

Regulamin przetargu

Metadane

Data publikacji : 26.04.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Wiesław Szczygieł Wydział Gospodarki Nieruchomościami