Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/przetargi-na-nieruchomo/28441,Prezydent-Miasta-Legnicy-oglasza-przetarg-dot-dzierzawy-nieruchomosci-przy-ul-Sm.html
2023-12-04, 19:38

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Wtorek, 26 kwietnia 2022

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg dot. dzierżawy nieruchomosci przy ul. Śmigłowcowej.

PREZYDENT MIASTA LEGNICY

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę na okres 29 lat  nieruchomości gruntowej położonej

w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Legnicy przy

ul. Śmigłowcowej KW LE1L/00104318/7, działka nr 23/18  o powierzchni 6,3658 ha, obręb Bartoszów.                                                    

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, położona w południowej części Legnicy, na terenie dawnego lotniska. Obszar oznaczony w ewidencji gruntów jako Bi - inne tereny zabudowane. Dla działki nr 23/18 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Spółdzielczej, ul. R. Schumana, ul. Śmigłowcowej, torów kolejowych i bocznicy kolejowej od południa ustala jednostkę 5P - przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa związana z obsługą przeznaczenia podstawowego, infrastruktura techniczna, drogowa, obiekty obsługi komunikacji samochodowej, zieleń urządzona, urządzenia do wytwarzania energii z odnawialnego źródła energii o mocy przekraczającej 100kW ( ogniwa fotowoltaiczne). W obszarze działki znajduje się budowla ziemno betonowa - schron.

 

Stawka czynszu- nie mniej niż 6.400,00 miesięcznie plus podatek VAT.

Postąpienie  70,00 zł

Wadium   38.400,00 zł                                                  

Termin wnoszenia opłat: do 20-go każdego miesiąca.

Termin podania wykazu do publicznej wiadomości upłynął 28.03.2022 r.

Uwagi :

  1. Do stawki czynszu dzierżawnego doliczany jest podatek od towarów i usług VAT wg obowiązującej stawki, zgodnej z obowiązującymi przepisami .
  2. W pierwszym roku dzierżawy w trakcie realizacji inwestycji czynsz dzierżawny będzie obniżony o 50 % od stawki osiągniętej w przetargu.
  3. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany w okresach rocznych, począwszy od stycznia 2023 r. w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  4.  Z regulaminem przetargu  można zapoznać na stronie www.legnica.eu –przetargi.

Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 38.400,00 zł  do dnia 10.05.2022 r.

na konto: Bank PKO - S.A. I Oddział w Legnicy nr 20124014731111000025212109

Przetarg odbędzie się 13.05.2022 r. o godz.12.30 w  LCK ul. Chojnowska 2.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej.  Wpłacone przez wygrywającego przetarg wadium zostaje zaliczone na poczet czynszu, a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od podpisania umowy najmu traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 7672-12-300, pokój 314 III p. oraz warunków przetargu  tel. 7672-12-301. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

Regulamin do przetargu (.PDF 280 KB)

Metadane

Data publikacji : 26.04.2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Wiesław Szczygieł Wydział Gospodarki Nieruchomościami