Ostatnia aktualizacja strony: 29.09.2023, 15:48

Podatki i opłaty lokalne

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Piątek, 26 stycznia 2018

Podatki i opłaty lokalne

 

Na skróty:


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(na podstawie złożonej deklaracji albo decyzji organu podatkowego)

Terminy płatności:

 • Osoby fizyczne kwartalnie:
  • za I kwartał do 15 marca,
  • za II kwartał do 15 czerwca,
  • za III kwartał do 15 września,
  • za IV kwartał do 15 grudnia.
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – comiesięcznie, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ponoszenia tej opłaty a za miesiąc grudzień do dnia 15 grudnia.

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać:

 • w kasie Urzędu Miasta Legnica, Plac Słowiański 8,
 • w kasie Urzędu Miasta w Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2,
 • przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao SA 06 1240 3464 1111 0010 5098 4975.

Uchwała Nr XXXV/359/13

Uchwała Nr XXXVI/368/13

Więcej informacji...


Podatek od nieruchomości osób fizycznych
(Na podstawie decyzji organu podatkowego)

Terminy płatności:

 • Cztery proporcjonalne raty w terminach do:
  • I rata podatku - 15 marca każdego roku
  • II rata podatku - 15 maja każdego roku
  • III rata podatku - 15 września każdego roku
  • IV rata podatku - 15 listopada każdego roku

[uchwała Nr XXV/249/12 – stawki, uchwała Nr L/523/14 - formularze]

[pobierz formualrz IN-1 i IN-1/A]

pobierz wniosek o wydanie zaświadczenia

Więcej informacji...


Podatek od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w terminie do 31 stycznia na dany rok podatkowy, w przypadku zmian - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Terminy płatności podatku:

 • 11 miesięcznych rat płatnych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

[uchwała Nr XXV/249/12 – stawki, uchwała Nr L/523/14 - formularze]
[pobierz formularz DN-1, DN-1/A]

pobierz wniosek o wydanie zaświadczenia

Więcej informacji...


Podatek rolny osób fizycznych
(Na podstawie decyzji organu podatkowego)

Terminy płatności:

 • Cztery proporcjonalne raty w terminach do:
  • I rata podatku - 15 marca każdego roku
  • II rata podatku - 15 maja każdego roku
  • III rata podatku - 15 września każdego roku
  • IV rata podatku - 15 listopada każdego roku

[pobierz formularz IR-1]

pobierz wniosek o wydanie zaświadczenia

Więcej informacji...


Podatek rolny osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy, w przypadku zmian - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Terminy płatności podatku:

 • Cztery proporcjonalne raty w terminach do:
  • I rata podatku - 15 marca każdego roku
  • II rata podatku - 15 maja każdego roku
  • III rata podatku - 15 września każdego roku
  • IV rata podatku - 15 listopada każdego roku

[pobierz formularz DR-1]

pobierz wniosek o wydanie zaświadczenia

Więcej informacji...


Podatek leśny osób fizycznych
(Na podstawie decyzji organu podatkowego)

Terminy płatności:

 • Cztery proporcjonalne raty w terminach do:
  • I rata podatku - 15 marca każdego roku
  • II rata podatku - 15 maja każdego roku
  • III rata podatku - 15 września każdego roku
  • IV rata podatku - 15 listopada każdego roku

[pobierz formularz IL-1

pobierz wniosek o wydanie zaświadczenia

Więcej informacji...


Podatek leśny osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek leśny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy, w przypadku zmian - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian


Terminy płatności podatku:
12 miesięcznych rat płatnych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.

[pobierz formularz DL-1]

pobierz wniosek o wydanie zaświadczenia

Więcej informacji...


Podatek od środków transportowych

Wymagane dokumenty:
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 + załącznik do deklaracji DT-1/A, którą należy złożyć do 15 lutego na dany rok, w przypadku zakupu lub sprzedaży pojazdu w ciągu roku w terminie 14 dni

Terminy płatności podatku:

 • I rata podatku - 15 lutego każdego roku
 • II rata podatku - 15 września każdego roku

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnych w terminie:

 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata
 • do dnia 15 września roku podatkowego - II rata
 • Po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

[uchwała NR XXV/250/12]

[pobierz formularz DT-1]
[pobierz formularz DT-1/A]

pobierz wniosek o wydanie zaświadczenia

Więcej informacji...


Opłata od posiadania psów

W przypadku zwolnień z opłaty od posiadania psów potrzebne są dokumenty:

 • potwierdzający niepełnosprawność posiadacza psa
 • książeczka psa.

Termin płatności:

 • opłata płatna jest z góry, bez wezwania do 31 marca 2015 r. lub w terminie 14 dni od daty nabycia psa – w wysokości – 40,00 zł
 • w przypadku nabycia psa po 30 czerwca, opłata od posiadania psów jest płatna w połowie jej wysokości – 20,00 zł

pobierz wniosek o wydanie zaświadczenia

Więcej informacji...


 

Opłata Skarbowa

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać:

 • w kasach Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska)
 • w siedzibie Straży Miejskiej przy Al. Rzeczypospolitej 3
 • w placówkach pocztowych na terenie miasta Legnicy
 • w placówkach Banku Spółdzielczego przy ulicy Wjazdowej 2, ul. Tadeusza Gumińskiego 2/1, ul. Najświętszej Marii Panny 3 (siedziba Urzędu Skarbowego w Legnicy), ul. Pątnowskiej 50
 • w kasie Starostwa Powiatowego pl. Słowiański 1
 • w kasie Zarządu Dróg Miejskich ul. Mickiewicza 2
 • lub na rachunek bankowy Nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697

 


Gdzie dokonywać wpłat?

Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych bez dodatkowych opłat można dokonywać:

 • w kasach Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska)
 • w siedzibie Straży Miejskiej przy Al. Rzeczypospolitej 3
 • w placówkach pocztowych na terenie miasta Legnicy
 • w placówkach Banku Spółdzielczego przy ulicy Wjazdowej 2, ul. Tadeusza Gumińskiego 2/1, ul. Najświętszej Marii Panny 3 (siedziba Urzędu Skarbowego w Legnicy), ul. Pątnowskiej 50
 • na rachunek bankowy nr  32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 lub na indywidualne konto wskazane w decyzji.

Wpłat z tytułu podatku od nieruchmości, podatku rolnego i podatku leśnego osób prawnych, podatku od środków transportowych oraz opłaty od posiadania psa bez dodatkowych opłat można dokonywać wyłącznie:

 • w kasach Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska),
 • na rachunek bankowy nr  32 1240 1473 1111 0010 4343 3697.

Wpłat z tytułu opłaty za odpady komunalne bez dodatkowych opłat można dokonywać wyłącznie:

 • w kasach Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska),
 • na rachunek bankowy nr  06 1240 3464 1111 0010 5098 4975.

Wpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów gminy Legnica bez dodatkowych opłat można dokonywać wyłącznie:

 • w kasach Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska),
 • na rachunek bankowy nr  77 1240 1473 1111 0000 2521 2053.

Wpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa bez dodatkowych opłat można dokonywać wyłącznie:

 • w kasach Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska),
 • na rachunek bankowy nr  54 1240 1473 1111 0000 2521 2079.

Wpłat z tytułu opłat niepodatkowych np.: za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, mandaty karne, koncesja na alkohol, karta parkingowa, karta wędkarska, opłata adiacencka, bez dodatkowych opłat można dokonywać wyłącznie:

 • w kasach Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, ul. Chojnowska 2 (Akademia Rycerska)
 • lub na rachunek bankowy Nr 77 1240 1473 1111 0000 2521 2053.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami)

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Wysokość opłaty:
Wynika z zapisów w akcie notarialnym lub dokonanego wypowiedzenia wysokości opłaty. W przypadku zbycia użytkowania wieczystego wiąże nowego użytkownika wieczystego.

Termin płatności:
Do 31 marca każdego roku . Na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności Prezydent może ustalić inny termin zapłaty nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

W odniesieniu do przedsiębiorców, zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wnioski są rozpatrywane z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Wobec powyższego użytkownicy wieczyści będący przedsiębiorcami wraz z wnioskiem zobowiązani są przedłożyć formularz informacji określony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc di minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 ze zmianami).

Bonifikaty:
Na wniosek osób fizycznych, którym dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona Prezydent udziela 50% bonifikaty jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Pobierz plik - WNIOSEK O UDZIELENIE BONIFIKATY

Sposób zapłaty:
Opłaty należy wnosić bez uprzednich wezwań do kasy Urzędu Miasta Legnica lub na rachunek: Urząd Miasta Legnica PKO S.A. I O/ Legnica
grunt Gminy Legnica nr: 77 1240 1473 1111 0000 2521 2053
grunt Skarbu Państwa nr: 54 1240 1473 1111 0000 2521 2079

pobierz wniosek o wydanie zaświadczenia


Prezydent Miasta Legnicy informuje

Z dniem 09.10.2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2011r. Nr 187 poz.1110).  Nowe regulacje dotyczą w szczególności aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. W świetle nowych przepisów wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty ( nadwyżka ) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.

Nowa ustawa wprowadziła również zmiany dotyczące żądania przez użytkownika wieczystego od właściwego organu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie, a właściwy organ nie podjął aktualizacji opłaty. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu art. 81 ustawy o gospodarce nieruchomościami doręczenie takiego żądania powinno nastąpić na piśmie do 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizację opłaty. Jeżeli właściwy organ odmówi aktualizacji opłaty użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od otrzymania odmowy skierować sprawę do kolegium. W przypadku gdy organ nie rozpatrzy żądania w terminie 30 dni od doręczenia, użytkownik wieczysty może w terminie 90 dni od doręczenia żądania skierować sprawę do kolegium. Nowa wysokość opłaty rocznej, ustalona przez właściwy organ w wyniku realizacji żądania, albo w wyniku prawomocnego orzeczenia kolegium lub ugody zawartej przed kolegium obowiązuje począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym użytkownik wieczysty zażądał jej aktualizacji.

Wprowadzone niniejszą nowelizacją przepisy obowiązują we wszystkich sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem 09.10.2011 r.


Metadane

Data publikacji : 26.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Mokwiński
Osoba udostępniająca informację:
Lucyna Rosiak Wydział Finansowy
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL