Ostatnia aktualizacja strony: 09.06.2023, 11:14

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Działalność

Działalność Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Do zadań Rady należy w szczególności:
1.    opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta Legnicy,
2.  opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
3.    wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
4.    udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej, a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,
5.    wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
 
Podstawy prawne:
  1. Znowelizowana Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2022.1327 t.j. ze zm.).
  2. Uchwała Nr LVII/464/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, terminy i sposób zgłaszania kandydatów na członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy.
  3. Uchwała Nr LVIII/477/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  4. UCHWAŁA NR XLIX/561/22 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023".

Metadane

Data publikacji : 04.12.2013
Data modyfikacji : 23.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Tokarz-Puzio
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Tokarczyk Wydział Oswiaty, Kultury i Sportu
Osoba modyfikująca informację:
Agata Tokarz-Puzio
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL