Ostatnia aktualizacja strony: 09.06.2023, 11:14

Kandydaci do komisji konkursowych zgłoszeni przez legnickie organizacje pozarządowe

Poniedziałek, 27 lutego 2023

Prezydent Miasta Legnicy zaprasza organizacje pozarządowe działające w Legnicy do zgłaszania kandydatów do bazy kandydatów na członków komisji opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert

 

 Prezydent Miasta Legnicy

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327 t.j. ze zm.)

zaprasza organizacje pozarządowe działające w Legnicy do zgłaszania kandydatów do bazy kandydatów na członków komisji opiniujących oferty

w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych – nabór ciągły

 

Przesłanie właściwie wypełnionego zgłoszenia jest jednoznaczne z dołączeniem kandydata do bazy.

Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Legnicy otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Kandydatami na członków komisji konkursowych - zgodnie z art. 15 ust. 2d w/w ustawy - mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.

Udział w komisjach jest nieodpłatny. Nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu. Osoba zainteresowana może wskazać dowolną liczbę obszarów, w których gotowa jest opiniować oferty. Kryteria oceny podane zostaną w ogłoszeniach otwartych konkursów ofert, realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta Legnicy.

Kandydatów należy zgłaszać na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, pocztą elektroniczną na adres oks@legnica.eu lub w sekretariacie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 7 (I p.), godz. 8.00-15.30. Zgłoszenie obowiązuje w latach 2023-2025. Przewiduje się możliwość rezygnacji kandydata z udziału w pracach komisji konkursowych, jak również wycofania rekomendacji przez organizację.

Nabór prowadzony będzie w sposób ciągły.

Uwaga! Osoby zgłoszone w poprzednim naborze na członków ww. komisji nie muszą zgłaszać się ponownie.

Wybór do komisji konkursowych, powoływanych zarządzeniem prezydenta, nastąpi na podstawie kwalifikacji kandydatów w danym obszarze merytorycznym przez właściwe wydziały UML według kolejności zgłoszeń. Lista zgłoszonych kandydatów umieszczona zostanie na stronie internetowej UM Legnica oraz w BIP w zakładce Organizacje pozarządowe.

 

Legnica, 23 lutego 2023 r.

 

  

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 27.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Cichoń Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL