Ostatnia aktualizacja strony: 28.09.2023, 15:13

Obwieszczenia, zawiadomienia, informacje własne i innych organów

Poniedziałek, 05 grudnia 2016

GOS.RS.6131.285.2016.XIV

postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości nr 12/16 obręb geodezyjny Bartoszów, m. Legnica przy ul. Kertyńskiego 20 w Legnicy

PREZYDENT MIASTA LEGNICY

Legnica, dnia 5 grudnia 2016 r.

GOS.RS.6131.285.2016.XIV

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) - dalej k.p.a., w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.),

zawiadamiam

w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości nr 12/16 obręb geodezyjny Bartoszów, m. Legnica przy ul. Kertyńskiego 20 w Legnicy, wszczętego na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Kertyńskiego 20, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kołodziejskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „AGBUD” PPHU w Legnicy, ul. Roosevelta 1/2, 59-220 Legnica, Prezydent Miasta Legnicy zebrał materiał dowodowy.

Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 ww. ustawy informuję, że został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy, t. j. do dnia 9 stycznia 2017 r. ze względu na zapewnienie stronom czynnego udziału w postępowaniu.

Na zasadzie określonej w art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z całym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie i w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszanych żądań. Dokumenty będą do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój nr 307 w godz. 8.00-14.30. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu pod ww. adresem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: gos@legnica.eu.

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.) oraz art. 49 k. p. a. – zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy www.um.bip.legnica.eu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy pl. Słowiański 8 oraz na terenie nieruchomości objętej przedmiotowym wnioskiem.

Zgodnie z art. 49 k.p.a., doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Sprawę prowadzi: Bartosz Jaroński

Sporządziła: Paulina Saj

tel. 767212347, pok. 302

Otrzymują:

  1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kertyńskiego 20 w Legnicy

za pośrednictwem Pana Grzegorza Kołodziejskiego

„AGBUD” PPHU w Legnicy,

ul. Roosevelta 1/2, 59-220 Legnica

  1. Pozostałe strony przez obwieszczenie

  2. Wydział GOS aa.

Metadane

Data wytworzenia : 05.12.2016
Data publikacji : 05.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Jaroński
Osoba udostępniająca informację:
Alina Godyń Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami
©-2023 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL