Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/ochrona-danych-osobowyc/20225,Ochrona-danych-osobowych.html
20.07.2024, 08:12

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Legnicy

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Tożsamość Administratora i jego dane kontaktowe

Administratorem Danych Osobowych w części dotyczącej Urzędu Stanu Cywilnego jest Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Pan Albert Kozakowski, ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica,

Administratorem Danych Osobowych w części dotyczącej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest Przewodnicząca Zespołu, Pani Urszula Ganske, ul. Zielona 13 of., 59-220 Legnica.

Administratorem Danych Osobowych w pozostałych wszystkich sprawach w Urzędzie Miasta Legnicy jest Prezydent Miasta Legnicy, Pan Tadeusz Krzakowski, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie dla wyżej wymienionych Administratorów jest Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Pan Robert Lipiec, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, e-mail : iod@legnica.eu  

Cele przetwarzania danych

Cele przetwarzania danych urzędu wynikają z realizacji zadań własnych (gminnych i powiatowych) Gminy Legnica, zadań zleconych oraz innych zadań wyznaczonych przez Radę Miasta Legnicy.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o samorządzie powiatowym oraz inne akty prawne zobowiązujące Prezydenta do przetwarzania danych osobowych Klientów urzędu.

Informacja o odbiorcach danych

Odbiorcą danych mogą być organy administracji centralnej, terenowej, kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, inne podmioty prawne, jeśli właściwe przepisy prawa tak stanowią.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Nie dotyczy.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Okres przechowywania danych osobowych w urzędzie wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych a także innych aktów prawnych w zależności od rodzaju sprawy.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane na podstawie przepisu prawa

 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci, Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane na podstawie zgody

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci, Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych.

Dodatkowo ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o warunkach zgodności przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie określonego przepisu prawa, który zobowiązuje urząd do pozyskania i przetwarzania takich danych.

Pozyskiwanie Pani/Pana danych może również odbywać się na podstawie umowy, jeśli jest Pani/Pan jej stroną oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych – w określonych przypadkach.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Nie dotyczy.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 07.09.2018
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Lipiec Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Mokwiński Wydział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Anna Turko

Opcje strony