Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/nieodplatna-pomoc-prawn/zasady-udzielania-pomoc/26396,Zasady-udzielania-pomocy.html
20.07.2024, 08:24

Zasady udzielania pomocy

Zapisy na Nieodpłatną pomoc prawną, porady obywatelskie i mediacja

 

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że od 2023 roku działają na terenie Polski - punkty specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na terenie kraju utworzono dyżury specjalistyczne, których listę opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości - link do strony https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/skorzystaj-z-nowych-dyzurow-specjalistycznych-w-2023-roku.

Główną ideą tej inicjatywy jest zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy, doświadczenia prawników oraz doradców obywatelskich w szerszym zakresie, niż tylko na terenie ich macierzystych powiatów. Za pomocą środków porozumiewania się na odległość,
z pomocy specjalisty może skorzystać każdy. 

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej z dostępnych dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że  w roku 2024 nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Mieście Legnica udzielane będą stacjonarnie w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Poradę umówić można:

 • przez internet pod adresem: np.ms.gov.pl lub

 • dzwoniąc pod numer telefonu: 539 912 151 w godzinach pracy Urzędu Miasta lub

 • mailowo:  npp@legnica.eu.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku, które złożą pisemne oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się
w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo – administracyjnym,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

3a) nieodpłatną mediację,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane
do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym,
w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy;

 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;

 • prawa cywilnego;

 • prawa karnego;

 • prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego;

 • prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej;

 • prawa rodzinnego;

 • prawa podatkowego.

 

 

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, korzystająca
z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jest zobowiązana do złożenia wszelkich informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis dotyczących w szczególności prowadzonej działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCE PRZETWARZANA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIASTA LEGNICY

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Prezydent Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie jest Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, tel. 76 72-12-187, e-mail : iod@legnica.eu 
 2. Cele przetwarzania danych urzędu wynikają z realizacji zadań własnych (gminnych i powiatowych) Gminy Legnica, zadań zleconych, zawartych umów oraz innych zadań wyznaczonych przez Radę Miejską Legnicy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie określonego przepisu prawa, na podstawie umowy, oraz na podstawie zgody na przetwarzanie – w określonych przypadkach.
 3. Odbiorcą danych mogą być organy władzy publicznej, kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży oraz inne podmioty, jeśli właściwe przepisy prawa tak stanowią. Odbiorcą danych mogą być też inne podmioty, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent Miasta.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w p. 2, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności o archiwizacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz, w określonych, przewidzianych prawem sytuacjach, prawo: żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, oprócz uprawnień wymienionych wcześniej przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzane są one niezgodnie z prawem.
 6. Urząd nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego, jeśli nie wymagają tego przepisy szczegółowe. Urząd nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

 

Metadane

Data publikacji : 07.02.2023
Data modyfikacji : 16.01.2024
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Trojan-Imielińska
Osoba udostępniająca informację:
Mirosława Myrna - Kudryk Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli
Osoba modyfikująca informację:
Anna Turko

Opcje strony