Ostatnia aktualizacja strony: 18.05.2024, 07:48

Zasady udzielania pomocy

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Zasady udzielania pomocy

Zapisy na Nieodpłatną pomoc prawną, porady obywatelskie i mediacja

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w mieście Legnica można korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na podstawie ustawy w dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232). W okresie stanu epidemii do odwołaniaudzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy) poza lokalem punktu.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie składa pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej również nie jest zobowiązana do złożenia dodatkowego oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Poradę umówić można:

 • przez internet pod adresem: np.ms.gov.pl lub
 • dzwoniąc pod numer telefonu: 76 7212140 w godzinach pracy Urzędu Miasta lub
 • mailowo:  npp@legnica.eu.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo – administracyjnym,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

3a) nieodpłatną mediację,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • prawa karnego;
 • prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego;
 • prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej;
 • prawa rodzinnego;
 • prawa podatkowego.

Od dnia 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Ta forma pomocy jest pomocą de minimis i podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 i 2377).

 

W momencie zniesienia obostrzeń epidemiologicznych dyżury stacjonarne odbywać się będą w punktach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 16.00:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2, ul. Witelona 8, tel. 76/  72 - 12 – 140,

Urząd Miasta Legnicy, Wydział Geodezji i Kartografii,ul. Kościuszki 38, tel. 76/ 72 - 12 - 140.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCE PRZETWARZANA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIASTA LEGNICY

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Prezydent Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie jest Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, tel. 76 72-12-187, e-mail : iod@legnica.eu 
 2. Cele przetwarzania danych urzędu wynikają z realizacji zadań własnych (gminnych i powiatowych) Gminy Legnica, zadań zleconych, zawartych umów oraz innych zadań wyznaczonych przez Radę Miejską Legnicy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie określonego przepisu prawa, na podstawie umowy, oraz na podstawie zgody na przetwarzanie – w określonych przypadkach.
 3. Odbiorcą danych mogą być organy władzy publicznej, kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży oraz inne podmioty, jeśli właściwe przepisy prawa tak stanowią. Odbiorcą danych mogą być też inne podmioty, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent Miasta.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w p. 2, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności o archiwizacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz, w określonych, przewidzianych prawem sytuacjach, prawo: żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, oprócz uprawnień wymienionych wcześniej przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzane są one niezgodnie z prawem.
 6. Urząd nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego, jeśli nie wymagają tego przepisy szczegółowe. Urząd nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

Plakat - nieodpłatna pomoc pracwna

Metadane

Data publikacji : 22.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Trojan-Imielińska Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli
Osoba udostępniająca informację:
Mirosława Myrna - Kudryk Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL