Ostatnia aktualizacja strony: 21.05.2024, 12:16

Zasady udzielania pomocy

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Zasady udzielania pomocy

Zapisy na Nieodpłatną pomoc prawną, porady obywatelskie i mediacja

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U.2019.294) reguluje ważne kwestie dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

DLA KOGO?

Pomoc mogą otrzymać osoby uprawnione, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przez uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stawnie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

ZAPISY NA PORADY

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można umówić pod numerem telefonu: 76/72 - 12 - 140 w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu Miasta Legnicy, za pośrednictwem poczty e-mail: eimielinska@legnica.eu lub npp@legnica.eu.

Dla osób doświadczających problemów z poruszaniem się może zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie poza lokalizacją punktu lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Wizytę taką można umówić pod numerem telefon: 76/72 - 12 - 140 w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu Miasta Legnicy lub za pośrednictwem poczty e- mail: eimielinska@legnica.eu lub npp@legnica.eu.

Dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, może być udzielona nieodpłatne pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego przy pomocy tłumacza przysięgłego języka migowego albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Wizytę taką można umówić pod numerem telefon: 76/72 - 12 - 140 w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu Miasta Legnicy lub za pośrednictwem poczty e- mail: eimielinska@legnica.eu lub npp@legnica.eu.

 

CO OBEJMUJE POMOC?

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub poczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się  postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjmym;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • nieodpłatnej mediacji;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

JAKI ZAKRES PRAWA OBEJMUJE POMOC?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • prawa karnego;
 • prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego;
 • prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej;
 • prawa rodzinnego;
 • prawa podatkowego.

 

URNA

Część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim należy umieścić w urnie znajdującej się w części pomieszczenia przeznaczonej na oczekiwanie na uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCE PRZETWARZANA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIASTA LEGNICY

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Prezydent Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie jest Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, tel. 76 72-12-187, e-mail : iod@legnica.eu 
 2. Cele przetwarzania danych urzędu wynikają z realizacji zadań własnych (gminnych i powiatowych) Gminy Legnica, zadań zleconych, zawartych umów oraz innych zadań wyznaczonych przez Radę Miejską Legnicy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie określonego przepisu prawa, na podstawie umowy, oraz na podstawie zgody na przetwarzanie – w określonych przypadkach.
 3. Odbiorcą danych mogą być organy władzy publicznej, kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży oraz inne podmioty, jeśli właściwe przepisy prawa tak stanowią. Odbiorcą danych mogą być też inne podmioty, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent Miasta.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w p. 2, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności o archiwizacji.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz, w określonych, przewidzianych prawem sytuacjach, prawo: żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, oprócz uprawnień wymienionych wcześniej przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzane są one niezgodnie z prawem.
 6. Urząd nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego, jeśli nie wymagają tego przepisy szczegółowe. Urząd nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

Plakat - nieodpłatna pomoc pracwna

Metadane

Data publikacji : 15.05.2020
Data modyfikacji : 01.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Trojan-Imielińska
Osoba udostępniająca informację:
Mirosława Myrna - Kudryk Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli
Osoba modyfikująca informację:
Sylwester Cisowski

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL