Ostatnia aktualizacja strony: 21.05.2024, 12:16

Zasady udzielania pomocy

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Zasady udzielania pomocy

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. 2017.2030, zm. Dz.U.2018.1467) reguluje ważne kwestie dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

DLA KOGO?

Pomoc mogą otrzymać osoby uprawnione, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przez uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stawnie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

ZAPISY NA PORADY

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można umówić pod numerem telefonu: 76/72 - 12 - 140 w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu Miasta Legnicy oraz pod numerem 76/72 – 33 – 173 wew. 44 za pośrednictwem poczty e-mail: eimielinska@legnica.eu.

Dla osób doświadczających problemów z poruszaniem się może zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie poza lokalizacją punktu lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Wizytę taką można umówić pod numerem telefon: 76/72 - 12 - 140 w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu Miasta Legnicy oraz pod numerem 76/72 – 33 – 173 wew. 44 lub za pośrednictwem poczty e- mail: eimielinska@legnica.eu.

Dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, może być udzielona nieodpłatne pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego przy pomocy tłumacza przysięgłego języka migowego albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Wizytę taką można umówić pod numerem telefon: 76/72 - 12 - 140 w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu Miasta Legnicy oraz pod numerem 76/72 – 33 – 173 wew. 44 lub za pośrednictwem poczty e- mail: eimielinska@legnica.eu.

 

CO OBEJMUJE POMOC?

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub poczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się  postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjmym;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • nieodpłatnej mediacji;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

JAKI ZAKRES PRAWA OBEJMUJE POMOC?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • prawa karnego;
 • prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego;
 • prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej;
 • prawa rodzinnego;
 • prawa podatkowego.

 

URNA

Część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim należy umieścić w urnie znajdującej się w części pomieszczenia przeznaczonej na oczekiwanie na uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Plakat - nieodpłatna pomoc pracwna

Metadane

Data publikacji : 10.06.2019
Data modyfikacji : 25.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Trojan-Imielińska
Osoba udostępniająca informację:
Bogusław Żuchowski Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli
Osoba modyfikująca informację:
Anna Turko

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL