Ostatnia aktualizacja strony: 01.03.2024, 15:13

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 roku życia (dorośli)

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osoby powyżej 16 roku życia (dorośli)

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności czytelnie podpisany
 2. Zaświadczenie lekarskie - ważne 30 dni od daty wystawienia do dnia złożenia w Miejskim Zespole
 3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania z zamiarem stałego pobytu
 4. Skala Barthel – w sytuacji orzekania w trybie zaocznym (osoba leżąca, choroba nierokująca poprawy uniemożliwia osobiste stawiennictwo)
 5. Opinia psychologiczna - przy diagnozach: upośledzenie umysłowe czy choroby psychiczne
 6. Uwierzytelniona dokumentacja medyczna (aktualna) tj. karty leczenia szpitalnego, opinie lekarzy specjalistów, wyniki testów i badań specjalistycznych, opisy badań RTG, USG, TK. MR itp. (kserokopie tej dokumentacji należy dołączyć do wniosku - oryginały do wglądu)

Do wglądu:

 • dokument tożsamości wnioskodawcy
 • poprzednie orzeczenie Miejskiego/Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wniosek musi być podpisany czytelnie przez wnioskodawcę lub przedstawiciela ustawowego.

Przedstawiciel ustawowy to opiekun prawny lub kurator ustanowiony przez Sąd – do wniosku konieczne jest załączeniu uwierzytelnionej kopii postanowienia o ustanowieniu opiekunem prawnym/kuratorem osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej

Dokumenty można złożyć w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy,

ul. Zielona 13of, parter, pokój nr 1

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:30

Podstawa prawna:

 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. ​​​​​​
  (Dz. U. z 2024 r. poz. 44)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania
  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r. poz. 857)

Metadane

Data publikacji : 18.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Ganske

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL