Ostatnia aktualizacja strony: 01.03.2024, 15:13

Decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia do świadczenia wspierającego z ZUS

Decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia do świadczenia wspierającego z ZUS

Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego

Osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające, będzie musiała złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o  niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych (w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej). Do wniosku dołącza się wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, składa się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności:

 • w wersji papierowej:
  • można złożyć osobiście lub
  • przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław albo
 • elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Wniosek w wersji papierowej można również złożyć za pośrednictwem miejskiego zespołu.

Wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia składa się od dnia 1 stycznia 2024 r.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, poza podstawowymi danymi osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego, zawiera informację o posiadaniu przez tę osobę ostatecznego orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności (wraz z ustalonym w nim symbolem przyczyny niepełnosprawności) albo posiadania orzeczenia, o którym mowa w art. 5 albo art. 62 ustawy o rehabilitacji, a także informację o okresie, na który orzeczenie zostało wydane.

W przypadku osób, które nie posiadają orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności, wniosek powinien zawierać informację o złożeniu wniosku o wydanie orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności. Ponadto wniosek zawiera informację o wyrażeniu zgody albo jej braku na ustalenie poziomu potrzeby wsparcia pod adresem stałego pobytu. W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną do reprezentowania pełnoletniej osoby niepełnosprawnej powinien on również zawierać dane tej osoby.

Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem jest dołączany do wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Służy dokonaniu samooceny przez osobę ubiegającą się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia w zakresie ograniczenia lub utraty jej autonomii fizycznej, psychicznej, intelektualnej lub sensorycznej w wykonywaniu określonych czynności, związanych z obszarami codziennego funkcjonowania. Czynności te zostały dokładnie określone w kwestionariuszu.

Poziom potrzeby wsparcia ustalany jest na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia, przy zastosowaniu formularza w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób zaliczonych do stopnia niepełnosprawności, a także na podstawie informacji wskazanych w kwestionariuszu.

Ocena będzie dokonywana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, albo w siedzibie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności albo w miejscu przez niego wyznaczonym, spełniającym warunki o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Poziom potrzeby wsparcia ustala się w wartościach punktowych w skali od 0 do 100.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje się na okres, na który osoba została zaliczona do osób niepełnosprawnych na podstawie ostatecznego orzeczenia, ustalającego stopień niepełnosprawności, albo orzeczenia, o którym mowa w art. 5 albo art. 62, o których mowa w art. 6b4 ust. 1 pkt 2, jednakże na okres nie dłuższy niż 7 lat.

 

Świadczenie wspierające przysługuje miesięcznie w wysokości:

 1. 220% renty socjalnej - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów;
 2. 180% renty socjalnej - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów;
 3. 120% renty socjalnej - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów;
 4. 80% renty socjalnej - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów;
 5. 60% renty socjalnej - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów;
 6. 40% renty socjalnej - jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów.

Harmonogram, zgodnie z którym świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnością:

 • od 1 stycznia 2024 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt,
 • od 1 stycznia 2025 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt,
 • od 1 stycznia 2026 r. - z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70 do 77 pkt.

 

Świadczenie wspierające nie przysługuje jeżeli:

 1. osoba została umieszczona w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;
 2. osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia o podobnym charakterze do świadczenia wspierającego, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 3. na osobę, inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Ustalenie prawa do świadczenia wspierającego następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej pełnomocnika.

 

Wniosek o świadczenie wspierające składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu WZON: 71 340 68 06

i na stronie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu:

https://duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wojewodzki-zespol-do-s/227,Wojewodzki-Zespol-do-Spraw-Orzekania-o-Niepelnosprawnosci.html

Metadane

Data publikacji : 18.01.2024
Data modyfikacji : 21.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Ganske
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Kowalska

Opcje strony

©-2024 Urząd Miasta Legnicy. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL