Urząd Miasta Legnicy

https://um.bip.legnica.eu/uml/informacja-publiczna/17524,Informacja-Publiczna.html
2023-12-09, 16:07
Środa, 11 stycznia 2017

Informacja Publiczna

Zasady dostępu do informacji publicznej regulują przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2022 r. Poz. 902).

Każdy ma prawo do informacji publicznej.

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

Udostępnienie informacji publicznej w Urzędzie Miasta Legnica następuje poprzez:

  1. Ogłaszanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnica,
  2. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu,
  3. Udostępnienie informacji w formie ustnej ( w tym telefonicznie) w przypadku, gdy informacja może być udostępniona niezwłocznie
  4. Na wniosek (wzór wniosku do pobrania).

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorcy.

Odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w formie decyzji administracyjnej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można :

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 11.01.2017
Data modyfikacji : 24.01.2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Wróblewski
Osoba udostępniająca informację:
Anna Turko Wydział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Anna Turko